Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2012 Том 6 / N 2

Експериментальні роботи

Ю. В. Сеньків, А. Р. Рябцева, П. Хеффетер, Н. М. Бойко, Є. А. Шляхтіна, Н. Є. Мітіна, В. Бергер, О. С. Заіченко, Р. С. Стойка

Іммобілізація доксорубіцину на олігоелектролітному полімерному носії ВЕП-ГМА-ПЕГ підвищує швидкість надходження цього протипухлинного препарату в ракові клітини та ефективність його цитотоксичної дії

О. О. Ратушна, Д. O. Мінченко, С. В. Даніловський, І. Клімеш, O. Г. Мінченко

Експресія анти-ангіогенних генів у підшкірній жировій тканині у людей з ожирінням і предіабетом або діабетом 2 типу

О. Г. Стасик, І. О. Денега, Н. І. Климишин, Н. О. Сибірна, О. В. Стасик

Особливості регуляції транспорту гексоз і катаболітної репресії сенсорами гексоз HpGcr1 і HpHxs1 дріжджів Hansenula polymorpha

А. М. Томін, Р. О. Білий, Ю. Я. Кіт, І. Й. Кріль, Т. Д. Баттерс, Р. С. Стойка

Модифікація глікосфінголіпідів гранулоцитів людини під час апоптозу

Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, І. В. Гоч, А. Є. Мудра, Г. В. Денега, О. І. Горин, О. Б. Столяр

Металоакумулювальна здатність тканин карася сріблястого Carassius auratus gibelio залежно від історії експозиції in situ

А. І. Жукова, Г. Л. Волков

Отримання та характеристика інгібітора агрегації тромбоцитів із отрути Gloydius blomhoffii brevicaudus

О. О. Маслова, С. П. Шпильова, Н. С. Шувалова,3, О. Г. Дерябіна, В. А. Кордюм,3

Спонтанне утворення сфероїдів у культурах клітин матриксу пуповини людини

О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін

Термомеханокінетика високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. І. Динамічні закономірності розтягування гладеньких м’язів шлунка

А. Б. Котлярова, В. В. Манько

2+-транспортувальні системи секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура. I. Cа2+-помпи плазматичної мембрани та ендоплазматичного ретикулуму

Л. П. Білецька

Вплив тривалого введення CdCl2 щурам на показники лейкопоезу

Л. Г. Коробейнікова, Г. В. Коробейніков, О. К. Дудник

Динаміка стану вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів-єдиноборців в умовах ортостазу

В. В. Труш

Вплив нестероїдного анаболіка інозину на прояв ефектів дексаметазону на скелетний м’яз білих щурів

С. Гнатуш, С. Лаврик, І. Медина

Ідентифікація та властивості фотосинтезувальних пурпурових сіркових бактерій роду Thiorhodococcus sp., виділених із озера Сакське (АР Крим)

Н. І. Груник, В. А. Ковальова, Р. Т. Гут

Особливості експресії гена ліпідтрансферного протеїну в органах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)

О. М. Мороз, Г. В. Яворська, Н. О. Муравель, І. Р. Клим

Відновлення феруму (III) сульфатвідновлювальними і сірковідновлювальними бактеріями

І. Д. Григорчук

Вміст фітогормонів у генеративних органах Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов зростання

О. І. Щербаченко

Вплив іонів важких металів на ростові та фізіолого-біохімічні реакції піщаних і водних культур моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

О. Т. Кузярін

Порівняльний аналіз флори вугільних відвалів Львівсько-Волинського гірничопромислового регіону

Ю. Куцоконь, Ю. Квач

Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку

Огляди

І. В. Кушкевич

Сульфатвідновлювальні бактерії кишечника людини. II. Роль у розвитку захворювань

Г. Г. Жиляєв

Місце віталітетного аналізу в популяційних дослідженнях і природоохоронній роботі