Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2013 Том 7 / N 2

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

А. М. Бабський, Б. Джордж, В. П. Гренюх, Н.Банзал
Вклад перфузійних процесів у дифузійно-градієнтних 1Н-зображеннях магнітно-резонансНОЇ томографії ортотопної та підшкірної гепатоклітинної карциноми у щурів
Н. C. Фінюк,3, Є. З. Філяк, Н. М. Бойко, Н. Є. Мітіна, О. С. Заіченко, Р. С. Стойка,3
Оцінка цитотоксичної та мутагенної дії нових поверхнево-активних гребенеподібних поліамфолітів, що використовуються для доставки нуклеїнових кислот у клітини-мішені
І. В. Компанець, С. В. Пилипенко, О. Г. Короткий, Т. П. Карповець, В. В. Нікольська, Л. І. Остапченко, Т. В. Берегова, Д. С. Янковський
Вплив мультипробіотика «Апібакт®» на продукцію інтерферону й активність 2′,5′-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів за умов гіпоацидності, викликаної омепразолом
Г. С. Маслак, О. В. Костюк, А. О. Кулініч, І. В. Машейко
Ступінь сіальованості й галактозильованості глікопротеїнів плазми крові за умов алкілуючої поліхіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз
О. М. Мороз
Вплив солей металів на відновлення нітратів сульфатвідновлювальними бактеріями
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
Акцептори електронів для сульфатвідновлювальних бактерій Desulfomicrobium sp. у процесі окиснення органічних сполук
О. О. Отчич, К. Д. Мажак, Г. А. Іванов, М. В. Дика, Д. І. Санагурський
Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання
М. Кобилецька, І. Бойко, Я. Кавулич, О.Терек
Фенольні сполуки як компоненти саліцилат-індукованої адаптивної відповіді рослин пшениці на токсичну дію кадмій хлориду
Л. А. Котюк
Вміст аскорбінової кислоти і каротину у сировині пряно-ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl.
В. Родінкова
Закономірності пилкування видів роду Betula у містах лісостепової та степової зон України
А. М. Сичук, М. П. Радченко, Є. Ю. Мордерер
Запрограмована загибель клітин у патогенезі, індукованому гербіцидами – інгібіторами ацетил-коа-карбоксилази
І. О. Дудка, Т. І. Кривомаз
Міксоміцети букових пралісів і старовікових ялинових лісів Національного природного парку „Зачарований край” (Українські Карпати)
Б. І. Вихор, Б. Г. Проць
Клен ясенелистий (Acer negundo L.) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля
В. М. Мінарченко, В. І. Гончаренко
Хоролого-ресурсна оцінка Rubus idaeus L. (Rosaceae) в Українських Карпатах
Ю. М. Струс, І. В. Шидловський
Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику “Чолгинський”
А. А. Зимароєва, О. В. Мацюра, Д. В. Жданова
Аналіз антропотолерантності воронових (Corvidae) в урбоценозах міста Житомира
О. М. Ковальчук
Фауна костистих риб пізнього меотису Північно-Західного Причорномор’я
В. М. Пєсков, І. О. Синявська
Визначення біологічного віку сірих нориць за допомогою багатовимірного фенотипування (на прикладі Microtus arvalis Pallas, 1779 і M. socialis Pallas, 1773)

Огляди

О. Ю. Єфіменко, Ю. О. Савченко, Т. В. Берегова
Вікові зміни моторики травного тракту
С. Бичкова
Процес вивільнення Ca2+ і нікотинацидаденіндинуклеотид фосфат
І. І. Дзеверін
Генетичні основи появи нових структур в еволюції хребетних
А. В. Одінцова, Г. І. Ругузова
Особливості репродуктивних процесів у голонасінних. Розвиток гаметофітів, запилення та запліднення
Н. В. Дзюбенко, С. М. Опанасенко, Т. В. Рибальченко
В. Ю. Чаговець – перший мембранолог України: життєвий I творчий шлях