Дисципліни вільного вибору на 2017-18 навчальний рік

Спеціальність 101 Екологія. Магістри першого року навчання

Семестр 2.
ДВС 1.

1. Ecological Toxicology

Викладач: професор кафедри екології Антоняк Галина Леонідівна

Анотація: The subject of study of the discipline “Environmental Toxicology” is to analyze harmful effects of toxic chemicals and anthropogenic pollutants on the environment, and biotic components of natural ecosystems (organisms, populations, biotic communities) and agroecosystems. The goal of teaching the “Ecological Toxicology” is formation of knowledge and skills that are needed by highly skilled ecologists to analyze impact of toxic substances on ecosystems, to implement preventive measures for the averting of environmental contamination with toxic substances, and prevention the poisoning of people and animals.
As a result of mastering knowledge in the discipline, the students will get necessary skills for assessing pollution of environmental components with diverse groups of xenobiotics and harmful effects of pollutants on biotic component of ecosystems; for toxicological monitoring of the environment; for implementation of necessary steps to prevent the impacts of anthropogenic pollutants on the environment, and for controlling the use of heavy metals and xenobiotics.

2. Біота в екосистемах

Викладач: професор кафедри екології Антоняк Галина Леонідівна

Анотація: Курс навчальної дисципліни “Біота в екосистемах” присвячений вивченню біотичної складової екосистем та функціональних взаємозв’язків між сукупністю рослин, тварин і мікроорганізмів у межах наземних і водних екосистем. Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясування міжвидових взаємодій між біотичними компонентами екосистем і формування у студентів практичних умінь для здійснення аналізу структури біоценозів та науково обґрунтованої оцінки продуктивності екосистем. Отримані знання дадуть змогу фахівцям-екологам аналізувати наслідки антропогенного впливу на біотичний склад екосистем, розробляти ефективні програми з охорони навколишнього середовища та збереження біорізноманіття.

Семестр 2.
ДВС 2.

1. Зоорізноманіття

Викладач: доцент кафедри екології Савицька Ольга Миколаївна

Анотація: Курс навчальної дисципліни "Зоорізноманіття"пропонується для студентів-магістрів у 2 семестрі обсягом 4,5 кредити (32 год. лекцій і 16 год. практичних занять). Курс спрямований на формування у студентів цілісної картини різноманіття живого, зокрема тваринного світу. Розглядаються різноманіття систематичних груп тварин, особливості структури зооценозів різних біотопів, загрози зоорізноманіттю та проблеми його збереження.

2. Рекреаційні ресурси

Викладач: доцент кафедри екології Савицька Ольга Миколаївна

Анотація: Курс навчальної дисципліни "Рекреаційні ресурси"пропонується для студентів-магістріву 2 семестрі обсягом 4,5 кредити (32 год. лекцій і 16 год. практичних занять). Метою курсу є ознайомлення студентів з різноманіттям рекреаційних ресурсів світу та України,їх раціональним використання та особливостями охорони природи в рекреаційних комплексах. Розглядаються принципи рекреаційного районування, особливості рекреаційних потоків, рекреаційний потенціал країн та регіонів.

Семестр 2.
ДВС 3.

1. Фіторізноманіття

Викладач: завідувач кафедри екології Мамчур Звенислава Ігорівна

Анотація: Курс навчальної дисципліни «Фіторізноманіття» дає цілісне уявлення про сучасну картину різноманітності живого, у тому числі рослинного світу й мікобіоти. Розглядаються міжнародні програми вивчення біорізноманіття, загрози та проблеми збереження міко- і фіторізноманіття, підтримка етнокультурних традицій природокористування.
Що стоїть за гаслами Сторін Конференцій 2010 і 2016 рр. Конвенції про біорізноманіття «Світ живе в гармонії з природою» і «Життя на планеті Земля і наше загальне майбутнє поставлені на карту…»?

2. Охорона рослинного світу й мікобіоти

Викладач: завідувач кафедри екології Мамчур Звенислава Ігорівна

Анотація: Курс навчальної дисципліни «Охорона рослинного світу й мікобіоти» дає уявлення про причини зникнення видів рослин і грибів, історію розвитку теоретичних основ збереження міко- та фіторізноманіття, оцінку і напрямки зменшення загроз організацію практичної охорони видів, угруповань рослин та оселищну концепцію охорони природи в Україні та світі. Особливості збереження спонтанної фітобіоти. Державний кадастр рослинного світу.