Дисципліни вільного вибору на 2017-18 навчальний рік

Спеціальність 101 Екологія. Магістри другого року навчання

Семестр 3.
ДВС 1

1. Історія екологічної думки

Викладач: завідувач кафедри екології Мамчур Звенислава Ігорівна

Анотація: У курсі «Історія екологічної думки» йтиметься про філософські аспекти природознавства й найважливіші процеси взаємодії людини і природи, зародження й ретроспективний аналіз розвитку екологічної думки. Історія охорони природи в світі та в Україні. Етичні засади ставлення людини до природи. Супертехнології – епіцентр еколого-філософських дискусій ХХІ ст. Сучасні стратегії розвитку екології як науки. Від антропоцентризму до біоцентризму. Формування ноосферного мислення.

2. Освіта для сталого розвитку

Викладач: завідувач кафедри екології Мамчур Звенислава Ігорівна

Анотація: У курсі «Освіта для сталого розвитку» йтиметься про роль освіти для побудови суспільства сталого розвитку, моделі ОСР й сучасні інтерактивні та специфічні психолого-педагогічні методи освіти, зокрема педагогіки «емпауермент» (педагогіка натхнення до дії). Будуть розглянуті питання, чому в Європі популярні «уроки для сталого розвитку» й освіта упродовж життя, якою має бути освіта майбутнього, як навчити ощадливого способу життя і яку роль відіграє сім'я для сприйняття ідей сталого розвитку, як будувати власне і життя місцевої громади із урахуванням потреб сталого розвитку суспільства, як отримати практичні навички відповідального ставлення до ресурсів, а також власного здоров’я, людських стосунків.

ДВС 2

1. Зоорізноманіття

Викладач: доцент кафедри екології Савицька Ольга Миколаївна

Анотація: Курс навчальної дисципліни "Зоорізноманіття" спрямований на формування у студентів цілісної картини різноманіття живого, зокрема тваринного світу. Розглядаються різноманіття систематичних груп тварин, особливості структури зооценозів різних біотопів, загрози зоорізноманіттю та проблеми його збереження.

2. Охорона тваринного світу

Викладач: доцент кафедри екології Савицька Ольга Миколаївна

Анотація: Курс навчальної дисципліни "Охорона тваринного світу"дає уявлення про причини зникнення видів тварин, історію розвитку теоретичних основ збереження тваринного різноманіття, оцінку і напрямки зменшення загроз, організацію практичної охорони видів, угруповань тварин та оселищну концепцію охорони природи в Україні та світі, Державний кадастр тваринного світу.

ДВС 3

1. Фітомеліорація

Викладач: доцент кафедри екології Цвілинюк Ольга Миколаївна

Анотація: В основі курсу навчальної дисципліни «Фітомеліорація» є питання про використання природної перетворювальної функції рослинності в оптимізації біосфери. Подається характеристика різних видів фіто меліорації: лісогосподарської, сільськогосподарської, інженерно-захисної, рекреаційної, архітектурно-планувальної, етико-естетичної. Акцентується на переплетенні продукційної і середовищетвірної функції фітоценозів –меліорантів. Курс дає уявлення про те як розробляти оптимальні схеми змішування лісових порід для різних типів лісомеліоративних насаджень; поєднання різних видів рослин для рекреаційної та етико-естетичної фітомеліорації.

2. Збалансоване природокористування в агросфері

Викладач: доцент кафедри екології Цвілинюк Ольга Миколаївна

Анотація: Курс навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування в агросфері» дає уявлення про те, що при використанні природного ресурсу задля сільськогосподарського виробництва його треба замінювати рівноцінним для досягнення нульового або позитивного балансу. Порівняння на прикладах раціонального і нераціонального природокористування. Розуміння того, що в основі раціонального природокористування є принцип погодження виробничого і природного ритмів, тобто ритмічного функціонування сировинної й переробної ланки АПК.