РОБОЧА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
зі спеціальності 6.070400 Біологія

Мета і завдання практики

Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих в курсах педагогіки, психології, методик викладання біології та хімії; здійснення цілісної системи навчально-виховної роботи з учнями з виконанням функцій вчителів біології, хімії і класного керівника. Студенти практично знайомляться з усіма напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в різних групах учнів, зокрема вікових, і типах освітніх закладів, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності, стимулювання та розвитку пізнавальної активності, життєдіяльності учнів, організації взаємодії з ними.

Під час практики студенти виконують такі завдання:

 1. Ознайомлення зі школою, кабінетами біології та хімії і їх матеріально-технічним забезпеченням.
 2. Ознайомлення з планом роботи школи, календарним, тематичним і поурочними планами вчителів біології та хімії, планом виховної роботи класного керівника.
 3. Відвідування та аналіз уроків вчителів школи та студентів-практикантів.
 4. Планування уроків на період педагогічної практики, розробка їх конспектів, проведення уроків, в тому числі залікових: не менше 4 уроків з біології і 2 з хімії, їх аналіз та самоаналіз.
 5. Відвідування і аналіз позакласних заходів, які проводяться вчителями біології, хімії, класним керівником або заступником директора з виховної роботи.
 6. Планування, складання власних сценаріїв і проведення позакласних виховних заходів з біології, хімії.
 7. Систематичний аналіз своєї практичної діяльності та досвіду навчально-виховної роботи школи, ведення щоденника.
 8. Систематична індивідуальна робота з окремими учнями, консультування учнів, які займаються науковою роботою в Малій академії.
 9. Педагогічні спостереження за учнями та класом під час проведення уроків і позакласних заходів, бесіди з учнями, батьками, педагогами, складання психолого-педагогічної характеристики колективу класу.
 10. Підбір та виготовлення дидактичного матеріалу, наочних посібників, допомога вчителям біології та хімії в обладнанні кабінетів.
 11. Підготовка звітної документації, участь у роботі підсумкової конференції в школі та університеті.

Терміни проходження. Бази практики.

Педагогічна практика на ІV курсі – один з найважливіших обов’язкових видів навчальної роботи студентів, який сприяє професійній підготовці вчителя-біолога. Програма передбачає реалізацію теоретичних основ дисциплін “Методика викладання біології в школі”, “Методика викладання хімії в школі” у різноманітні форми і види навчальної та позакласної роботи зі школярами.

Відповідно до навчального плану студенти-біологи проходять педагогічну практику на ІV курсі у VIII семестрі протягом шести навчальних тижнів у середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах міста Львова. Практикантів розподіляють у школи групами по 4-5 осіб. Кожного з них прикріплюють до окремого класу, де вони виконують обов’язки вчителя-предметника і класного керівника у конкретному класі. Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедр педагогіки і психології та керівники-методисти – викладачі біологічного та хімічного факультетів.

Перед початком практики проводиться настановча конференція, на якій студентам повідомляють мету і завдання практики, її тривалість, види і форми педагогічної діяльності студентів, порядок обліку та оцінювання їхньої роботи. Після закінчення практики студенти повинні подати звітну документацію. Підсумки педагогічної практики підводять на звітній конференції, на якій студенти доповідають про результати своєї діяльності в школі.

Обов’язки факультетського керівника-методиста

 1. Керівник здійснює скерування студентів у базові навчальні заклади, готує наказ щодо проходження педагогічної практики студентами біологічного факультету.
 2. Організовує і проводить разом з керівниками хімічного факультету, кафедр педагогіки і психології настановчу конференцію по педагогічній практиці, на якій перед практикантами ставляться конкретні навчально-педагогічні і виховні завдання.
 3. Надає методичну допомогу студентам щодо складання індивідуальних планів та оформлення документів.
 4. Здійснює поточний і підсумковий контроль проходження педагогічної практики.

Обов’язки керівника-методиста

 1. Керівник-методист забезпечує зустріч практикантів з директором чи завучем школи, вчителями біології та хімії, на якій директор школи знайомить студентів із завданнями та специфікою навчально-виховної роботи школи, дає загальну характеристику класам, заступник директора з виховної роботи характеризує основні напрями і план виховної роботи школи, вчителі біології та хімії ознайомлюють з власною методикою викладання даних навчальних предметів, розповідають про особливості викладання біології та хімії в різних класах.
 2. Керівники з біологічного та хімічного факультетів разом з викладачами кафедри педагогіки і психології та студентами проводять семінар, на якому розглядаються питання планування роботи студентів на час проходження педагогічної практики, виконання поставлених перед практикантами завдань: проведення та аналіз робочих і залікових уроків, виховної роботи, вивчення учнів і колективу класу, складання їх характеристик..
 3. Керівник-методист допомагає студентам у складанні індивідуальних планів, графіків залікових уроків, разом з керівником з кафедри педагогіки – плану виховної роботи та контролює їх виконання
 4. Проводить консультації з методичних питань, зокрема, аналіз результатів педагогічних спостережень та запис їх в щоденнику, вибір типу уроку та методів навчання, аналіз і шляхи подолання труднощів при підготовці уроків, помилок і невдач при проведенні конкретних видів навчально-виховної роботи, керівник-методист перевіряє конспекти уроків.
 5. Відвідує усі залікові уроки студентів та залікові виховні заходи, організовує їх обговорення.
 6. Організовує проведення підсумкового семінару, який включає: інформацію практикантів про зміст і методи роботи за конкретний період, оволодіння педагогічними вміннями, аналіз досягень і недоліків, повідомлення вчителів і класних керівників про характер роботи студентів і методику керівництва їх діяльністю, виступи виладачів про підсумки роботи, оцінювання роботи студентів на практиці, їхньої готовності до професійної діяльності вчителя біології та хімії, позитивні та негативні моменти педагогічної практики, пропозиції по її вдосконаленню.

Обов’язки студента-практиканта

 1. Студент-практикант зобов’язаний розпочати і завершити практику у визначений термін. Тривалість робочого дня практиканта у школі становить не менше 6 год.
 2. Під час практики студент зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати розпорядження адміністрації школи та керівників практики.
 3. Студент повинен якісно виконувати роботу, передбачену програмою педагогічної практики. Практикант повинен бути для учнів і педагогів школи, а також для своїх товаришів зразком організованості, ввічливості, працелюбності та ін.
 4. Студент повинен підготувати всі необхідні звітні документи згідно вимог і відзвітуватись за виконану роботу.

Зміст практики

На першому тижні практики відбувається ознайомлення з школою, якісним і кількісним складом класу, кабінетами біології та хімії, а також шкільною документацією: класним журналом, календарним і тематичним планами роботи вчителів біології та хімії і планом роботи класного керівника, відвідування та аналіз уроків і виховних заходів. Крім цього, спільно з вчителями біології та хімії, класним керівником за участю методистів з університету, кожен студент складає власний план роботи на весь період практики.

В наступні тижні студенти виконують професійні обов’язки вчителів біології, хімії, і класного керівника за відповідним планом. Під час практики студенти ведуть щоденники, в яких записують у довільній формі зміст проведеної роботи, результати спостереження за навчально-виховним процесом в освітній установі, власною педагогічною діяльністю, особисті враження від педагогічної практики, побажання щодо її проведення, а також результати психолого-педагогічного вивчення учня і класу. Щоденник є основою для написання звіту про практику і психолого-педагогічної характеристики на учня і клас.

Враховуючи, що урок – основна форма організації навчально-виховної роботи вчителя з класом, студенти-практиканти повинні за час практики оволодіти методикою підготовки, проведення і аналізу уроків різних типів та видів. Практиканти зобов’язані самостійно готувати і проводити уроки з біології та хімії, творчо підходити до вибору типу уроку, використовувати різноманітні методи, прийоми і технічні засоби навчання, опрацьовувати спеціальну методичну, наукову та науково-популярну літературу. Консультації з цих питань, контроль і оцінювання залікових уроків здійснюють групові керівники-методисти з біологічних та хімічних факультетів, вчителі біології та хімії.

Виконуючи функції класного керівника, практиканти повинні у закріплених за ними класах самостійно підготувати і провести один виховний захід. В цій роботі вони консультуються і одержують допомогу класних керівників, заступника директора з виховної роботи в школі, методиста з кафедри педагогіки, які й оцінюють цю роботу.

Впродовж всього часу проходження практики студенти проводять психолого-педагогічне спостереження за учнями класу, працюють з невстигаючими учнями або з тими, хто цікавиться біологією чи хімією. На основі зібраного матеріалу до завершення практики студенти повинні написати психолого-педагогічну характеристику класу. Цей вид роботи практиканта консультує, контролює і оцінює відповідальний викладач з кафедри психології університету.

Звітні документи
Підведення підсумків педагогічної практики

У кінці практики керівнику-методисту подаються такі звітні документи:

 1. Заліковий лист проходження педпрактики.
 2. Характеристика роботи студента, складена вчителями і завірена директором школи.
 3. Письмовий звіт студента про проходження педагогічної практики, в якому вказується кількість відвіданих уроків з біології та хімії, проведених вчителями та студентами-практикантами, кількість самостійно проведених уроків, основні досягнення і недоліки під час їх проведення, проведення виховної та позакласної роботи, виготовлення наочних посібників, позитивні та негативні моменти педагогічної практики, пропозиції по її вдосконаленню.
 4. Конспекти залікових уроків з біології та хімії. Титульна сторінка конспекту оформляється за загальною схемою:
 5. КОНСПЕКТ
  залікового уроку з біології,
  проведеного в 9-Б класі СШ №5 м. Львова
  15 лютого 2009 р.
  на тему: “НАЗВА ТЕМИ
  студентом ІV курсу біологічного факультету
  прізвище ім’я по-батькові

  На першій сторінці конспекту визначається мета уроку, тип уроку, методи проведення уроку, засоби наочності, використану в процесі підготовки до уроку літературу. З другої сторінки конспекту починається послідовний виклад змісту уроку. Послідовність елементів уроку може бути різною і залежати від типу уроку. Конспект уроку підписується вчителем біології/хімії, а також керівником-методистом з біологічного/хімічного факультетів.

 6. Аналіз уроку (самоаналіз - для тих, хто проходить практику за індивідуальним планом) з оцінкою керівника практики від кафедри педагогіки.
 7. План-конспект або план-сценарій залікового виховного заходу. Титульна сторінка конспекту залікового виховного заходу:
 8. Львівський національний університет імені Івана Франка
  Кафедра педагогіки
  План-конспект (сценарій)
  виховного заходу на тему: “НАЗВА ТЕМИ”,
  проведеного в 9-Б класі СШ №5 м. Львова
  24 лютого 2009 р.
  студентом ІV курсу біологічного факультету
  прізвище ім’я по-батькові
  Керівник від кафедри педагогіки: ___________________
  Львів – 2009

  На першій сторінці плану-конспекту зазначається мета виховного заходу, форма та методи проведення, наочні посібники та технічні засоби, використана література. Далі викладається зміст проведеного заходу. Виховний захід підписується класним керівником і подається на перевірку керівнику від кафедри педагогіки. Диференційована оцінка виставляється у заліковий лист проходження педагогічної практики.

 9. Психолого-педагогічна характеристика класу, підписана класним керівником та перевірена викладачем з кафедри психології.

Всі звітні документи подаються у папці, титульна сторінка якої оформляється за зразком:

ПАПКА
документів навчально-виховної педагогічної практики,
проведеної в СШ № 5 м. Львова
з ____ до ____200_ р.
студентом ІV курсу біологічного факультету
прізвище ім’я по-батькові

Завершується практика колективним обговоренням результатів разом із студентами, керівниками-методистами, представником кафедри педагогіки, вчителями освітньої установи де проходила практика. Підсумки підводяться на звітній конференції факультету. Студент, який не виконав програму скеровується на практику вдруге в період канікул, або відраховується з навчального закладу.

Форми та методи контролю

Поточний контроль здійснюється методистами протягом проходження студентами педагогічної практики шляхом аналізу та оцінки їх систематичної роботи в освітній установі, залікових навчальних занять, виховних заходів зразу ж після їх проведення. Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження педпрактики шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності студентів протягом конкретного періоду. При виставленні диференційованої оцінки студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього вчителя, якість виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями і навичками, ставлення до дітей, колег, акуратність, дисциплінованість студента, якість оформлення документації та час її подання.

Рекомендована література

 1. Верзілін М.М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології.- К.: Вища школа, 1980.- 352 с.
 2. Загальна методика навчання біології / За ред. І.В. Мороза.- К.: Либідь, 2006.- 592 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка.- К.: Академія, 2002.- 576 с.
 4. Шудлик В.І. Структура і методика уроків біології // Хімія. Біологія.- 2005.- № 70.- С. 3-31.
 5. Програма з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-11 класи // Хімія. Біологія.- 2003.- № 5-6.- С. 1-53.
 6. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи. – К.: Ірпінь, 2005. – 85 с.
 7. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія. Підручник для 7 класу.- К.: Генеза, 2007.- 288 с.
 8. В.І. Соболь. Біологія. Підручник для 7 класу.- К.: Грамота, 2007.- 296 с.
 9. Серебряков В.В., Балан П.Г. Біологія. Підручник для 8 класу.- К.: Генеза, 2008.- 288 с.
 10. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини, 9 кл.- К.: Генеза, 2004.- 176 с.
 11. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія. Підр. для 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи.- К.: Генеза, 2000.- 464 с.
 12. Кучеренко Є.В., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія. Підручник для 10 класу.- К.: Генеза, 2002.- 160 с.
 13. Кучеренко Є.В., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія. Підручник для 11 класу.- К.: Генеза, 2001.- 272 с.