ЦАРИК ЙОСИФ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЦАРИК ЙОСИФ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: Завідувач кафедри зоології, професор

Вчений ступінь: Доктор біологічних наук

Вчене звання: Професор

Службовий телефон: тел.296-47-94;

Е-mail: zoomus@franko.lviv.ua.

Перелік курсів: Зоологія, Екологія, Загальна екологія та неоекологія, Керування популяціями, Екологія тварин, Екологія популяцій
Сфера наукових інтересів: популяційна екологія, екосистемологія, збереження біологічного різноманіття, консортивна організація наземних та водних екосистем

 

Публікацій – 256 з них монографій – 13, підручників, навчальних посібників – 10, статей - 180, тез доповідей - 53.

 __________________

Основні наукові праці:

 

Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й.В. Царик, І.С. Хамар, І.В. Дикий та ін.]; за ред. проф. Й.В. Царика. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія “Біологічні студії”.

Царик Й. Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій / Й. Царик, О. Гнатина // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - 2015. - Вип. 70. - С. 155-161.

Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.
Мосула М. З. Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат / Мосула М. З., Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М., Царик Й. В., Нестерук Ю. Й., Кунах В. А. // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48. – № 6. С. 33–39. (ISSN 0564-3783 імпакт-фактор - 0.379 (Thomson Reuters))
Царик Й. Розміщення мурашників (Formicidae) в аграрних оселищах / Царик Й., Царик І., Сушко А. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 214–219.
Царик Й. В. До 95 – річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського / Царик Й. В., Кияк В. Г. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Том. 9., №1. – С.233–234.
Царик Й. В. Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ, Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. / Царик Й. В., Хамар І. С. // Біологічні Студії / Studia Biologica.– 2015. – Том. 9., №1. – С.229–232.
Царик Й. В. Характеристика популяції Poa deylii Chrtek et Jirasea (Poagranitica Br. – Bl.Subsp. Disparilius (e.i.Nyarady) e.i. Nyarady (г.Пожижевська, Українські Карпати / Царик Й. В, Муращак М. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 111–115.

Царик Й. В. Перспективи та принципи популяційних досліджень фітоценозів / Царик Й. В. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 27–33.

Царик Й.В. Екотопи між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів / Царик Й. В., Горбань І. М., Сеник М. А., Закала О. С., Кийко А. О. // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2, – С. 78–85.

Царик Й. В. Адаптаційна мінливість канадського сомика з озер Світязь і Перемут Шацького національного природного парку / Царик Й. В., Забитівський Ю. М., Матейчик В.І . // Тези доп. наук. конф. „ Сучасні проблеми заповідної справи ”(8–9 вересня 2006 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007 р. – С. 19–21.

Царик Й. В.Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України / Царик Й. В., Пісулінська Н. В., Шидловський І. В. // Мат. ІV Міжнар. наукової конф. ZOOCENOZIS-2007 "Біорізноманіття та роль тварин  в екосистемах" (Дніпропетровськ,  9–12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 452–454.

Горбань І.М. Сучасний стан видового різноманіття птахів як екологічний індикатор долини Прип’яті / Горбань І. М., Матейчик В. І., Шидловский І. В., Царик Й. В. // Тези доп. наук. конф. „Фактори загрози біотичному різноманіттю : їх індикація та способи зниження негативної дії” (21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 64–70.

 Дигрессия биологического покрова на контакте лесного и субальпийского поясов в Черногоре ; под ред. К. А.Малиновского. - Київ : Наук. думка, 1984, – 205с.

Структура популяції рідкісних видів рослин ; під ред. К. А. Малиновськог. – Київ : Наук. думка, 1999. – 210 с.

Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат ; під ред. М. Голубця i Й. Царика. – Львів : Євросвіт, 2001. –160 с.

Царик Й.В. Консорція як загальнобіологічне явище / Й. В. Царик, І. Й. Царик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія біологічна. – 2001. – Вип.28. – С. 45–50.