ЛЄСНІК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

ЛЄСНІК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: асистент

Службовий телефон: 239-42-85

Сфера наукових інтересів: фауна, морфометричні показники, структура популяцій, екологія риб малих річок, використання рибних pecypciв 

Публікацій – 35 з них монографій – 3, навчальних посібників – 3, статей - 11, тез доповідей - 18.

__________________

Найбільш важливі публікації за характером наукових досліджень:
Lesnik V. Utilisation and Over-exploitation of Fish Resources in Selected Areas of the Upper Dnister Basin / Lesnik V., E. Korte // Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use. – Berlin Weißensee: Verlag ökologie, 2008. – Р. 141–148.
Лєснік В. В. Галькові біотопи – важливі репродуктивні локалітети й оселища риб / Лєснік В. В., Гірна А. Я. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали VIII Наукової конференції молодих учених (05–06.11.2007 р., м. Львів). – Львів, 2007. – С. 87–89.
Korte Е. Impact of overexploatation on fish community structure in the upper River Dniester (Ukraine) / Е. Korte, V. Lesnik, A. Lelek, W. Sondermann // Folia Zoologoca. – 1999. – 48 (2). – P. 137–142.
Лесник В. В. Современное состояние ихтиофауны водоемов бассейна верхней Припяти / Лесник В. В. // Всесснозн. совещание по проблеме кадастра и учета животного мира : тез докл.,Ч.3. - Уфа, 1989. – С. 353–356.
Здун В.И. Гольян озёрный (Phоxinus percnurus Pall. Pisces, Cyprinidae) замкнутых водоемов верхнего участка бассейна Припяти / Здун В. И., Лесник В. В. // Вестник зоологии. – 1989. – №6. – С. 41–45.
Здун В. И. Паразитофауна морской собачки-павлина (Pisces, Blennidae) Севастопольской бухты Черного моря / Здун В. И., Лесник В. В. // Симпоз. по гидропаразитологии при IV съезде Всесоюзн. гидробиол. об-ва : мат. симпоз. – Киев, 1981. – С. 56.