РОБОЧА ПРОГРАМА
Виробнича практика з зоології

1. Мета практики

Мета виробничої практики: поглиблення набутих теоретичних знань із зоології безхребетних і хребетних. Показником рівня підготовленості є захист курсової роботи, матеріал для якої збирається під час практики.

2. Завдання практики:

1) Ознайомитись із роботами вітчизняних і зарубіжних вчених з питань, які мають відношення до теми курсової роботи.
2) Скласти картотеку патентних та літературних джерел за прийнятими у бібліографії правилами.
3) Під час роботи вести щоденник, в якому відмічати все, що зроблено, і протокольно реєструвати дані спостережень, а також хід, умови і результати експерименів.

3.Термін проходження

Термін проведення практики – 5 тижнів, початок – по завершенні екзаменаційної сесії 6-го семестру. Практика проводиться за індивідуальними планами.

4.Бази практики

Бази практики - кафедра зоології з виїздами в околиці м.Львова і високогірний біостаціонар ЛНУ (у Рахівському р-ні Закарпатської обл.), Шацький біолого-географічний стаціонар (Шацький район Волинської області), карпатський біосферний заповідник, заповідник “Розточчя”, Шацький, Карпатський і Яворівський природні національні парки. До польових робіт студенти допускаються за візою лікаря поліклініки університету.

5. Обов'язки керівника практики від вузу

Під час практики керівники організовують роботу студентів, допомагають у ході виконання окремих завдань, ведуть контроль за роботою студентів і, в кінці практики, приймають залік.

6. Обов'язки студента-практиканта

Студенти зобов’язані пройти практику у встановлений навчальним планом термін, виконати програму практики, дотримуючись правил техніки безпеки, і скласти визначений програмою звіт.

7. Зміст практики за етапами

1. Організаційні питання. Ознайомлення з структурою установи, посадовими обов’язками практиканта, з інструкціями по техніці безпеки, отримання допусків до роботи. Організація робочого місця.
2. Узгодження завдання на практику з керівником від Установи, складання графіку роботи. Ознайомлення з літературними даними по глибині вивченості, методичних розробках досліджуваної проблеми. Ознайомлення з інструментальним оснащенням і формування навичок самостійної роботи. Апробація методик дослідження.
3. Виконання індивідуального завдання.
4. Первинна математична обробка одержаних результатів. Оформлення документації та звітності.
5. Захист звіту про практику на кафедрі

8.Рекомендована література

Абрикосов Т.Т. и др. Ред. Матвеев Б.С., Матекли П.В. Курс зоологии. М., Высшая школа, 1977
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высш. шк., 1981. – 606 с.
Кістяківський О.Б., Мазепа І.І. Польовий практикум з зоології. – К.: Рад. шк., 1967, – 343 с.
Константинов А.С. Общая гидробиология.- М.: Высш. школа, 1986. – 438 с
Мамаев Б.М. и др. Определитель насекомых европейской части СССР. – М.: Просвещение, 1976. – 304 с.
Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. – М.: Просвещение, 1972.– 400с.
Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. – К.: Вища шк., 1982. - 184 с.
Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. Осмоловского Т.Е. -Л.: Колос, 1976. -69бс.
Падий Н.Н. Краткий определитель вредителей леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1972. – 266 с.
Савчук Й.П. Зоологія безхребетних. - К.: Рад.шк.  ,1965.-503с.
Тищенко В.П. Определитель пауков европейской части СССР. -Л.: Наука, 1971.-281с.
Хейсин Е. М.  Краткий определитель пресноводной фауны. – Л.– М.: Учпедгиз, 1951. - 160 с.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних: підручник у 3 книгах.- К.: Либідь, 1996.

9. Вимоги до звіту, захист звіту, критерії оцінювання.

Звіт про виробничу практику повинен відображати все, що зроблено студентом під час практики у відповідності до теми та завдання. Звіт пишеться на місці практики і візується керівником практики. Структура звіту має такі розділи:

ВСТУП (вказує термін і місце проходження практики, мету і актуальність обраної теми).

  • ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ РОБОТИ (висвітлює фізико-географічні, гідролого-гідрохімічні особливості району досліджень).
  • МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І МАТЕРІАЛИ (коротко повідомляється про методи роботи і конкретні методики, які використовуються студентом-практикантом; кількість зібраного і опрацьованого матеріалу).
  • ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ (короткий аналіз літературних даних).
  • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ (подаються у вигляді таблиць, графіків, діаграм, дендрограм, статистична обробка матеріалів).

ВИСНОВКИ (узагальнення про хід практики та аналітична обробка матеріалів)

Додатками до звіту є щоденник і рецензія керівників.