РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
ІЗ ЗООЛОГІЇ БЕЗХРЕБЕТНИХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

1. Мета практики

Навчальна практика з зоології на І курсі є завершальним етапом у вивченні зоології безхребетних протягом навчального року. Тому її метою є закріплення знань, одержаних студентами з різних галузей зоологічної науки - морфології, біології, екології, систематики безхребетних.

2. Завдання практики:

1) Дослідити багатоманітність безхребетних, пристосування їх до умов середовища; знати основних представників безхребетних – не менше як 200 видів із різних типів та класів; знати характеристики типів, класів основних рядів і родин безхребетних, які трапляються на місці проходження практики.
2) Навчитися проводити спостереження над безхребетними в природі; вести експериментальні дослідження окремих представників; правильно користуватися визначниками різних таксонів безхребетних.
3) Набути навичок застосування методик збору безхребетних, їх фіксування і зберігання; опанувати методики анатомічних і паразитологічних розтинів; виготовлення простих тотальних препаратів.

3.Термін проходження

Термін проведення практики - з 28 червня до І серпня. Проходять її студенти усіх спеціальностей. Загальний обсяг – 108 годин.

4.Бази практики

Бази практики - високогірний біостаціонар ЛНУ (у Рахівському р-ні Закарпатської обл.) і кафедра зоології з виїздами в околиці м.Львова. До Карпатського етапу студенти допускаються за візою лікаря поліклініки університету.

5. Обов'язки керівника практики від вузу

Під час практики керівник постійно знаходиться із студентами, організовує їх роботу, допомагає у ході виконання окремих завдань, веде контроль за роботою студентів і, в кінці практики, приймає залік. На початку практики викладач проводить інструктаж з техніки безпеки і організації праці, студенти заповняють картки проведення інструктажу.

6. Обов'язки студента-практиканта

Студенти зо6ов’язані: регулярно відвідувати заняття практики, повністю виконувати програму практики, а також завдання громадсько-корисної роботи під час навчальної практики. Студенти повинні дотримуватися суворої дисципліни, відлучатися від групи тільки з дозволу керівника практики.

7. Зміст практики за етапами

 1. Організаційні питання, ознайомлення з програмою практики, інструктаж із техніки безпеки.
 2. Ознайомлення з методами збору водяних і наземних безхребетних. Методи фіксування і консервування безхребетних, виготовлення колекцій. Інструменти і обладнання практики.
 3. Ознайомленя з водяними безхребетними. Оформлення записів під час екскурсії. Дослідження фауни планктонних безхребетних. Безхребетні, що живуть у грунті водойм, на вищих водяних рослинах та всередині їх. Збір і систематизування представників. Пристосування водяних безхребетних до умов життя.
 4. Наземні безхребетні різних біотопів та екологічних груп:
  • тварини поля, що живуть у грунті, на рослинах;
  • тварини лук, полонин, пасовищ;
  • безхребетні лісу;
  • організми підстилки;
  • паразитичні безхребетні: паразити членистоногих, молюсків, риб, амфібій, птахів, ссавців;
  • безхребетні - запилювачі рослин;
  • безхребетні - шкідники рослин;
  • хижі безхребетні;
  • рідкісні види безхребетних – об’єкти охорони.
 5. Вивчення систематичних груп  безхребетних, які трапляються на території, де проводиться практика (таксономічні дослідження представників окремих типів, класів, рядів).
 6. Типи:

  1. Саркодові та джгутикові.
  2. Інфузорії
  3. Губки (прісноводні губки).
  4. Кишковопорожнинні (прісноводні гідри).
  5. Плоскі черви: війчасті черви, трематоди, цестоди.
  6. Круглі черви: черевовійчасті, нематоди, волосові, скреблянки, коловертки.
  7. Кільчасті черви: малощетинкові, п’явки.
  8. Молюски: черевоногі, пластинчастозяброві.
  9. Членистоногі: ракоподібні (рівноногі, черепашкові, веслоногі, гіллястовусі, бокоплави, десятиногі), павукоподібні (псевдоскорпіони, косарики, павуки, кліщі), багатоніжки (губоногі і двопарноногі), комахи.
 7. Вивчення морфологічних ознак із основних рядів комах: ногохвісток, щетинкохвісток, прямокрилих, одноденок, бабок, тарганів, веснянок, вуховерток, пухоїдів, рівнокрилих, клопів, твердокрилих, сітчастокрилих, скорпіонових мух, волохокрильців, метеликів, перетинчастокрилих, блох, двокрилих.
 8. Засвоєння навичок визначення представників окремих родин з рядів: клопів (щитівки, крайовики), жуків (листоїди, вусачі, довгоносики, м’якотілки, пластинчастовусі, мертвоїди, туруни, ковалики), метеликів (білани, німфаліди, оксамитки, совки, п’ядуни), перетинчастокрилих (бджолині, мурашки, їздці, пильщики).

План проходження навчальної практики


№ п/п

Види робіт

Львівський етап

1.

Ознайомлення з програмою практики, методами роботи, виготовлен-ня інструментів, підготовка необхідних матеріалів та обладнан-ня.Інструктаж із техніки безпеки.

2.

Екскурсія на терени регіонального ландшафтного парку “Знесіння”. Ознайомлення з фауною безхребетних урбанізованого ландшафту.

3.

Екскурсія на водойми лісопарку Погулянка й ботанічного саду ЛНУ. Особливості застосування гідробіологічних методів дослідження.

4.

Екскурсія у район Медової печери. Особливості використання енто-мологічних методів дослідження.

5.

Комплексна фауністична екскурсія в околиці села Черкаси Миколаїв-ського р-ну або села Чайковичі Самбірського р-ну. Дослідження скла-ду й біології компонентів лучних та річкових екосистем.

6.

Екскурсія в околиці с.Оброшино. Методи вивчення лісової фауни і тварин шару листового опаду.

7.

Визначення матеріалу екскурсій. Дослідження морфоекологічних рис представників основних систематичних груп. Виготовлення колекцій-них зразків тварин.

Карпатський етап

8.

Екскурсія у околиці Високогірного стаціонару (полонина Менчул Квасівський). Збір безхребетних випасів полонин. Дослідження фа-уни копрофагів.

9.

Екскурсія на струмок Васкул. Тварини рітрального й реофільного гідробіоценозів.

10.

Екскурсія для ознайомлення з ентомофауною високопродуктивних гірських лук (урочище Кервелів / ур. Сітний)

11.

Екскурсія на г. Пєтрос (ознайомлення з фауною безхребетних альпійського поясу та тимчасових високогірних озер).

12.

Визначення матеріалу екскурсій. Монтування ентомологічних матра-сиків.

13.

Екскурсія на г. Пєтрос (ознайомлення з фауною безхребетних альпійського поясу та тимчасових високогірних озер)

8.Рекомендована література

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высш. шк., 1981. – 606 с.
Кістяківський О.Б., Мазепа І.І. Польовий практикум з зоології. – К.: Рад. шк., 1967, – 343 с.
Константинов А.С. Общая гидробиология.- М.: Высш. школа, 1986. – 438 с
Мамаев Б.М. и др. Определитель насекомых европейской части СССР. – М.: Просвещение, 1976. – 304 с.
Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. – М.: Просвещение, 1972.– 400с.
Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. – К.: Вища шк., 1982. - 184 с.
Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. Осмоловского Т.Е. -Л.: Колос, 1976. -69бс.
Падий Н.Н. Краткий определитель вредителей леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1972. – 266 с.
Савчук Й.П. Зоологія безхребетних. - К.: Рад.шк.  ,1965.-503с.
Тищенко В.П. Определитель пауков европейской части СССР. -Л.: Наука, 1971.-281с.
Хейсин Е. М.  Краткий определитель пресноводной фауны. – Л.– М.: Учпедгиз, 1951. - 160 с.
Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних: підручник у 3 книгах.- К.: Либідь, 1996.
9. Вимоги до звіту, захист звіту, критерії оцінювання.

По закінченні практики студенти оформляють звіт обсягом до 10 рукописних сторінок, зміст якого визначається програмою практики. До звіту можуть входити визначені програмою матеріали (колекції, препарати, списки видів тварин, цифрові дані та результати їх обробки тощо).