ЯВОРНИЦЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Асистент кафедри зоології
Львівського національного університету імені Івана Франка;
секретар кафедри
79005, м.Львів, вул.Грушевського, 4;
тел. 96-47-94;
Е-mail: zoomus@franko.lviv.ua.

У 2004 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а в 2007 р. - аспірантуру при кафедрі зоології. Тема кандидатської дисертації: «Угроповання грунтових енхітреїд (Enchytreidae, Oligochaeta), як структурний елемент в лісових екосистемах басейну Верхнього Дністра»

Публікацій – 22 з них статей - 8, тез доповідей - 14.

Основні наукові праці:


Назва праці

Форма

Видання

обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Грунтові енхітреїди (Enchytraeidae, Oligochaeta) у лісових екосистемах верхів’я басейну р. Дністер

друк.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності.Вип.5,2003.-Львів: Ліга-Прес,2004.-С.271-275.

5с.

Яворницький В.І.

2.

Почвенные энхитреиды (Enchytraeidae, Oligochaeta) в лесных экосистемах верховья бассейна Днестра

друк.

IV (XIV) Всероссийское совещание по почвенной зоологии “Экологическое разнообразие почвенной биоты и продуктивность почв” (Тюмень, 1-4 февраля 2005г.), материалы докл., - Тюмень, 2005.- С.302-304.

2с.

 

3.

Комахи в угрупованнях грунтової мезоіауни територій девастованих сірчанорудним виробництвом

друк.

Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тез. доповіді наук. Ентомологічної конференції присвяченої пам’яті чл.-кор. НАН України В.Г. Долина (15-19 серпня 2005р., м. Лбвів), Львів – 2005. – С.256-260.

4с.

Яворницький В.І.

4.

Наземні молюски в лісових екосистемах басейну Верхнього Дністра

друк.

Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, іх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Зб. Наук. Праць.-2-й вип.: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. житомир- 2006. – С.368-371.

4с.

Яворницький В.І.

5.

Угруповання безхребетних грунтової мезофауни територій техногенного ландшафту Яворівського ДГХП «СІРКА»

друк.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Вип. 7, Львів: Ліга-Прес – 2006. – С.136-143.

10с.

Яворницький В.І.

6.

Угруповання енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) у екосистемах дубових лісів Верхньодністровської рівнини.

друк.

ІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь та поступ Біології” (Львів, 21-24 березня 2006р.), збірник тез, - Львів, 2006.- С.234-235.

2с.

 

7.

Вплив гідрологічного режиму заплавних дібров Верхньодністровської рівнини на угруповання енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta)

друк.

ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь та поступ Біології” (Львів, 23-24 квітня 2007р.), збірник тез, - Львів, 2007.- С.260-261.

2с.

 

8.

Грунтова мезофауна заплавних дібров дубових лісів долини Верхнього Дністра в умовах техногенної трансформації

друк.

Наукові записки Державного природознавчого музею.-Львів, - 2007. – Вип. 23. – С. 185-196.

12с.

Яворницький В.І.

9.

Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань грунтових безхребетних бучин Сколівських Бескидів

друк.

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної конференції.- Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, - 2007. – С.225-227.

3с.

Яворницький В.І.

10.

Угруповання енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) у лісових екосистемах гірської частини басейну Верхнього Дністра

друк.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали восьмої наукової конф. молодих учених. (Львів, 5-6 листопада 2007 р.).- Львів, 2007. – С.109-111.

3с.

 

 

Наукові публікації за 2009 р.:
Праці, що вийшли з друку:
Статті:
Статті у вітчизняних фахових виданнях

  1. Яворницький В. І. Угруповання грунтової мезофауни як структурнофункціональний елемент ялицевих лісів Верхньодністрянських Бескидів / Яворницький В. І., Яворницька І. В. // Наук. зап. Державного природознавч. музею. Вип. 25. – 2009. - С.183-192.
  2. Яворницька І. В. Видове різноманіття угруповань грунтових енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) лісових екосистем Верхнього Дністра / Яворницька І. В. // Наук. зап. Державного природознавч. музею. Вип. 25. – 2009. - С.177-182.

Тези доповідей:
Тези доповідей на міжнародних конференціях

  1. Яворницкая И. В. Сообщества энхитреид (Oligochaeta, Enchytraeidae) как структурный элемент лесных экосистем Басейна Верхнего Днестра / Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.118-119.
  2. Яворниций В. И. Биоразнообразие сообществ почвенных беспозвоночных лесных и послелесных экосистем Сколевских Бескидов (Украинские Карпаты) / Яворницкий В. И., Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.119-121.
  3. Яворницкий В. И. Сообщества почвенных беспозвоночных пихтовых лесов Верхнеднестровских Бескидов / Яворницкий В. И., Меламуд В. В., Капрусь И. Я., Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.121-123.
  4. Яворницкий В. И.Антропогенная динамика биогеоценозов и трансформация сообществ почвенных беспозвоночных в Сколевских Бескидах (Украинские Карпаты) / Яворницкий В. И., Яворницкая И. В. // Вторая Всероссийская конференция «Биогеография почв», посвящонная 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАР Д.А. Криволуцкого : тезисы докладов, (Москва, 28-30 сентября 2009 г.) – Москва, 2009. - С.92.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

  1. Яворницька І. В. Структурно-функціональна організація та споживання енергії угрупованнями грунтових безхребетних дубових лісів долини верхів'я басейну Дністра / Яворницька І. В.,
  2. Яворницький В. І. // Материали Всеукраїнської наукової конференції «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяченій 175-річю заснування кафедри зоології, (Київ-Канів, 15-18 вересня 2009 р.). – Київ-Канів : Фітосоціоцентр, 2009. – С.507-511.