Біофізика сенсорних систем

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Бура М. В.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛБ - 12мдоцент Бура М. В.

Опис курсу

Мета: знайомство студентів з  основними поняттями і закономірностями функціонування сенсорних систем людини та тварин. У зв’язку з цим у курсі розглядаються основні положення загальної сенсорної біофізики, біофізика рецепторної клітини, план організації сенсорних систем і принципи їхнього функціонування. Наступні лекції присвячені детальному розгляду всіх сенсорних систем людини (смакової, слухової, хімічної, вісцеральної, соматичної систем, вестибулярного апарату, слуху, зору і больового відчуття) і деяких систем тварин, які не притаманні людині.

Завдання: студенти повинні опанувати (1) загальні принципи організації сенсорних систем; (2) послідовність процесів, які забезпечують сприйняття сенсорного подразника (трансдукцію) рецепторною клітиною, генерацію рецепторного потенціалу і його трансформацію у послідовність нервових імпульсів; (3) принципи організації і властивості нервової мережі; (4) загальні принципи організації і функціонування центрального відділу сенсорних систем; (5) властивості сенсорного відчуття і його зв’язок із свідомістю; (6) організацію і принципи функціонування різних сенсорних систем людини (смакової, слухової, хімічної вісцеральної, соматичної системи, гравітаційної, слухової, зорової системи і больового відчуття).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

 • основні поняття, теорії та закони біологічної фізики;
 • класифікацію, властивості сенсорних систем;
 • будову і принципи функціонування різних сенсорних систем людини;
 • особливості механізмів трансформації різних видів енергії в аналізаторах;
 • механізми функціонування рецепторної клітини та генерації рецепторного потенціалу і його трансформацію у послідовність нервових імпульсів;
 • сутність особливості протікання збудження по нервовомуволокні;
 • фундаментальну і сучасну біофізичну літературу.

вміти :

 • застосовувати знання у практичній діяльності;
 • вирішувати тестові завдання;
 • володіти основами системного підходу до аналізу складних явищ;
 • застосовувати на практиці знання механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах;
 • самостійно користуватися анатомічними атласами/схемами, вивчати будову аналізаторів на препаратах, моделях і муляжах;
 • вирішувати ситуаційні задачі з будови та функцій організму;
 • практично застосовувати на практиці знання об’єктивної і суб’єктивної сенсорної біофізики, а також коректно інтерпретувати результати дослідження;
 • уміти синтезувати знання в нових ситуаціях;
 • уміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бура М.В., Санагурський Д.І. Біофізика сенсорних систем (навчальний посібник) – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 2. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. БІОФІЗИКА – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 567 с.
 3. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с. – (Серія “Біологічні Студії“)
 4. Ганонг В. Фізіологія людини. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
 5. Шеперд Г. Нейробиология: В 2-х т. Т 1. – Москва: Мир, 1987. – 454 с.
 6. Биология сенсорных систем / Под ред. К.Ю.М. Смита. – М.: БИНОМ, Лабораторные знания, 2013. – 583 с.
 7. Івашків Л.Я. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Біофізика сенсорних систем” для студентів біологічного факультету. – Львів, 2006. – 84 с.

Додаткова:

 1. Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств-аналізаторов. – Москва: Высш. шк., 1973. – 304 с.
 2. Глезер В.Д., Подвигин Н.Ф. Световая чувствительность зрительной системы. -В кн.: Физиология зрения. – Л., 1971. – С.200-245.
 3. Клевець М.Ю. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем. – В кн..: Фізіологія людини і тварин: Навч. пос. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – С.168-188.
 4. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. – М.: Мир, 1974. – 552 с.
 5. Анатомія і фізіологія людини / За ред. Бишевця М.І. – К., 1991. – 530 с.

Інформаційні ресурси

 1. Zimmerman A, Bai L, Ginty DD. The gentle touch receptors of mammalian skin. Science. 2014 Nov 21;346(6212):950-4.
 2. Dubin AE, Patapoutian A. Nociceptors: the sensors of the pain pathway. J. Clin. Invest. 2010 Nov;120(11):3760-72.
 3. Physiology, Sensory System – StatPearls – NCBI Bookshelf
 4. Sensory Receptors
 5. Biophysics of sensory receptors
 6. Sensory BIOPHYSICS
 7. Biophysics and Neurophysiology of the Sixth Sense

 

Матеріали

Практичні заняття з спецкурсу “Біофізика сенсорних систем”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус