Біофізика транспортних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Дика М. В.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 12мдоцент Дика М. В.

Опис курсу

Мета: 1) ознайомити студентів із найновішими концепціями класифікації транспортних білків, загальними  закономірностями та механізмами  транспортування речовин крізь мембрану, будовою та функціями іонних  каналів, перенощиків, помп.

2) розгляд найновіших концепцій та підходів до з’ясування механізмів функціонування біологічних мембран; засвоєння біофізичних особливостей регуляторних процесів у клітинах та організмі, з’ясувати особливості кінетики мембранних ферментів.

Завдання:  сформувати у студентів системи знань про вибіркову проникність речовин через мембрану, будову та функції мембранних перенощиків, каналів та помп, сучасні уявлення про механізми генерації мембранного потенціалу та потенціалів дії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію транспортних білків,

механізми переносу речовин через мембрану;

будову та функції основних перенощиків, каналів, помп;

регуляцію процесів транспорту у клітинах та організмі;

особливості кінетики мембранних ферментів.

вміти: застосовувати на практиці знання про механізми транспортування речовин крізь мембрану;

класифікувати транспортні білки;

пояснити основні принципи регуляторних процесів у клітинах та організмі;

особливості кінетики мембранних ферментів.

 

Рекомендована література

  1. Артюхов В.Г., Наквасила М.А. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация физико-химическими агентами. Учебное пособие.– Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун –та, 2000.– 296 с.
  2. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, –208 с.
  3. Верененов А.А., Марахова И.И. Транспорт ионов у клетках в культуре.– Л.: Наука, 1986.– 292с.
  4. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: Пер. с англ.- М: Мир, 1997.– 624 с.
  5. Курський М.Д., Кучеренко С.М. Біомембранологія: Навч. посібник.– К.: Вища шк., 1993.–260 с.
  6. Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів: Навч. Посібник.– К.: Наук. Думка, 2010.- 448с.