Біологічні основи інфекційних процесів (заочне)

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
120доцент Звір Г. І.БЛБ - 11м, БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
110БЛБ - 11мдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 12мдоцент Звір Г. І.

Опис курсу

Дисципліна «Біологічні основи інфекційних процесів» є нормативною дисципліною  і читається для магістрів І курсу біологічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 091 Біологія, освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика біологічних систем»  в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програмою передбачено ознайомлення з класифікацією мікроорганізмів за ступенем патогенності, факторами патогенності мікроорганізмів, особливостями інфекційного процесу, спричиненого різними мікроорганізмами, а також деякими захворюваннями інфекційної природи.

Метою дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів” є:

– ознайомлення студентів з антигенною будовою та факторами патогенності мікроорганізмів; методами дослідження патогенних мікроорганізмів; особливостями інфекційних процесів, спричинених різними мікроорганізмами (бактеріями, грибами, вірусами);

– формування уявлень про форми, джерела та шляхи поширення інфекції, принципи роботи з матеріалом, інфікованим патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами;

– оволодіння методами виділення та ідентифікації мікроорганізмів з метою застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях

Основними завданнями вивчення дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів” є:

– вивчення типів взаємовідносин між мікро- та макроорганізмом; складу та функцій нормальної мікрофлори людини; факторів патогенності мікроорганізмів; форма, джерел та шляхів поширення інфекції; особливостей інфекційного процесу, спричиненого різними групами мікроорганізмів;

– формування уявлень про принципи роботи з матеріалом, інфікованим патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами; виділення, культивування та ідентифікації мікроорганізмів; терапії інфекційних захворювань.

Рекомендована література

Базова література

 1. Белозеров Е.С. Медленные инфекции (монография) / Е.С. Белозеров, Ю.И.Буланьков, Е.А.Иоанниди – Элиста: ЗАОр НПП “Джангар”, 2009. – 320 с.
 2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с.
 3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. – К.: Здоров’я, 2008.
 4. Гематологія та трансфузіологія / під ред. С.М. Гайдукової – К.: ВПЦ “Три крапки”, 2001. – 752 с.
 5. Закон України № 133 від 19.07.95 “Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.
 6. Игнатов П.Е. Иммунитет и инфекция. – М.: Время, 2002. – 352 с.
 7. Инфекционные болезни: Справочник / Под ред. С.Г.Пак, Б.К.Данилкина, Е.В.Волчковой, М.Н.Алленова. – ООО “Медицинское информационное агентство”, 2008. – 368 с.
 8. Инфекционные болезни у детей: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов / Под ред. В.Н.Тимченко. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 607 с.
 9. Макаров В.К. Инфекционные болезни (диагностика, дифференциальная диагностика, иммунотерапия). – Тверь, 2001. – 260 c.
 10. Медуницын Н.В. Вакцинология. – М.: Триада Х, 2004. – 446 с.
 11. Медуницын Н.В., Покровский В.И. Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. С. 353–435.
 12. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Біологічні основи інфекційних процесів” / укл.: Г.І. Звір – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 50 с.
 13. Новиков Д.К. Противобактериальный иммунитет // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2002. – № 2. – С. 7-17.
 14. Покровский В.И., Гордиенко С.Г., Литвинова В.И. Иммунология инфекционного процесса. – М.: Медицина, 1994. – 304 c.
 15. Руководство по инфекционным болезням / Под ред.. Лобзина Ю.В. – СПб.: “Изд-во Фолиант”, 2003. – 1040 с.
 16. Сидоренко С.В. Инфекционный процесс как “диалог” между хозяином и паразитом // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия – 2001. – № 4, Т.3. – С.301-315.
 17. Фильчаков И.В., Зарицкий А.М. Персистенция бактерий: механизмы и иммунная реактивность организма // Сучасні інфекції. – 2003. – № 3. – С. 71–79.
 18. Шлопов В.Г. Пріонові інфекції: медико-соціальні та екологічні проблеми – Київ:КІТІС, 2000. – 152 с.
 19. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 2005. – 727 c.

Допоміжна література

 1. Васильєва Н.А. ТОRСН-інфекції і вагітність // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. – С. 5–12.
 2. Влізло В.В., Стадник В.В., Майор Х.Я., Вербицький П.І. Фізіологічний пріон та його роль у функціонуванні клітини // Біологія тварин. – 2008. – Т. 10, № 1–2. – С. 9–23.
 3. Головчак Н. Структура та вплив мікотоксинів на живі організми // Вісник ЛНУ. – 2007. – Вип. 43. – С. 33–47.
 4. Кишкун А.А. Иммунологические исследования и методы диагностики инфекционных заболеваний в клинической практике. – М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2009. – 712 с.
 5. Козинец Г.И., Высоцкий В.В., Захаров В.В., Оприщенко С.А., Погорелов В.М. Кровь и экология. – М.: Практическая медицина, 2007. – 432 с.
 6. Козинец Г.И., Высоцкий В.В., Погорелов В.М., Еровиченков А.А., Малов В.А. Кровь и инфекция – М.: Триада-фарм, 2001. – 456 с.
 7. Коляденко В.Г., Короленко В.В. Сучасні погляди на класифікацію мікроорганізмів – збудників шкірних та венеричних хвороб // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 8. Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень та основами імунології: У 2 кн. Кн. 1. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: Здоров’я, 2006. – 512 с.
 9. Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуногены и вакцины нового поколения. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 608 с.
 10. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Кн. 1 / под ред. А.С. Лабинской, Е.Г. Волиной – М.: БИНОМ, 2008. – С. 557–573; 613–818.
 11. Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Руководство по клинической вакцинологии. – ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 592 с.
 12. Юлиш Е.И., Волосовец А.П. Врожденные и приобретенные ТОRCH-инфекции у детей. – Донецк: Регина, 2005. – 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус