Біометрія

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Дика М. В.БЛО - 11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132БЛО - 11сдоцент Дика М. В.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни “Біометрія”: сформувати у студентів уявлення та базові знання про основні закони ймовірності та статистики для аналізу експериментальних даних біологічних об’єктів чи процесів; навчити студентів самостійно використовувати сучасні математичні методи в наукових дослідженнях, правильно проводити обробку експериментальних даних, відповідно проаналізувати їх та обґрунтувати достовірність отриманих результатів; отримання навиків практичного застосування комп’ютерів та відповідних прикладних програм для реалізації математичних методів.

Завдання: сформувати у студентів систему знань про описову статистику, порівняльний, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналізи експериментальних даних при кількісній та якісній мінливості; застосування комп’ютерів у статистичній обробці експериментальних даних, оформленні рефератів, курсових та дипломних робіт.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

 • теоретичні основи та методологію застосування математичних засобів для опрацювання результатів біологічних досліджень;
 • основні статистичні показники та оцінку істотності між статистичними показниками двох груп експериментальних даних;
 • особливості проведення кореляційного, регресійного та дисперсійного аналізу;
 • особливості планування експерименту.
 • теоретичні основи та методологію застосування комп’ютерних засобів для опрацювання результатів біологічних досліджень;
 • особливості проведення порівняльного, кореляційного, регресійного та дисперсійного аналізу засобами Еxcel.

вміти:

 • проводити статистичний аналіз експериментальних даних;
 • застосовувати кореляційний, регресійний, дисперсійний аналізи експериментальних даних;
 • самостійно використовувати сучасні математичні методи в наукових дослідженнях, правильно проводити обробку експериментальних даних, відповідно проаналізувати їх та обґрунтувати достовірність отриманих результатів;
 • практично застосовувати відповідні прикладні програми для реалізації математичних методів.
 • проводити статистичний аналіз експериментальних даних;
 • застосовувати кореляційний, регресійний, дисперсійний аналізи експериментальних даних;
 • самостійно використовувати сучасні комп’ютерні програми в наукових дослідженнях, правильно проводити обробку експериментальних даних, відповідно проаналізувати їх та обґрунтувати достовірність отриманих результатів; практично застосовувати відповідні прикладні програми для реалізації математичних методів.

Рекомендована література

 1. Дика М.В., Тарновська М.М., Яремчук М.М., Генега А.Б., Санагурський Д.І. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / Навч. посібник. – Львів: ЛНУ, 2016. – 100 с.
 2. Лакин Г.Ф. Биометрия : Учеб. пособие для биол. специальностей вузов / 4-е изд.– М.: Высш. школа, 1980. – 293 с.
 3. Гумецький Р.Я., Паляниця Б.М., Чабан М.Є. Математичні  методи  в  біології : Теоретичні  відомості,  програмований  практикум,  комп’ютерні  тести  / Навч. посібник.– Львів: ЛНУ, 2004. – 112 с.
 4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. –М.: Мир, 1999.–652 с.
 5. Деркач М.П., Р.Я. Гумецький, М.Є.Чабан. Курс варіаційної стптистики. – Київ:Вища школа, 1977, – 208 с.
 6. Атраментова Л.А., О.М. Утевская. Статистические методы в биологии.– Горловка: «Видавництво Ліхтар», 2008.– 248 с.