Біоремедіація компонентів довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мпрофесор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання і уміння щодо сучасних технологій і методів біоремедіації компонентів навколишнього середовища (ґрунт, водне середовище), трансформованих під впливом антропогенної діяльності. Знання особливостей застосування технологій фіторемедіації забруднених територій та акваторій і використання з цією метою мікроорганізмів необхідне для розробки комплексних систем
ефективного очищення стічних вод та елімінації різних типів забруднень (важкі метали, ксенобіотики); розробки стратегії, проектів і програм детоксикації забруднених ґрунтів, біологічної санації акваторій природних і штучних водойм з метою захисту і відновлення компонентів довкілля, збереження функціональної стійкості екосистем.

Література
 Кляченко О.Л., Мельничук М.Д., Іванова Т.В. Екологічні біотехнології:
теорія і практика. Навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД».,
2015. – 254 с.
 Швед О.В. Екологічна біотехнологія. Навч. посібник. Львів, 2010. – 368 с.
 Іутинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія. Навч. посібник. Київ: Арістей,
2006. – 284 с.
 Волкогон В.В., Надкернична О.В., Токмакова Л.М. та ін.
Експериментальна ґрунтова мікробіологія. Монографія. Київ: «Аграрна
наука», 2010. – 464 с.
 Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І., Бубис О.Є., Кордош Т.В..
Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин. Вісник
проблем біології і медицини. 2015. – Вип. 3 (2). – С. 11-16.
 Антоняк ГЛ, Багдай Т.В., Першин О.І., Бубис О.Є., Панас Н.Є., Олексюк
Н.П. Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонти. Біологія
тварин. 2015. – Т. 17, № 2. – С. 10-24.
 Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.:
Вища школа, 2005. – 671 с.
 Запольський А.К., Мішкова-Клименко м.А., Астрелін І.М. та ін. Фізико-
хімічні основи технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552с.
 Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С. та ін. Техноекологія. – К.:
КНУБА, 2004.
 Ateia M., Yoshimura C., Nasr M. In-situ biological water treatment
technologies for environmental remediation: a review. J. Bioremed. Biodeg.
2016. – 7: 348. DOI:10.4172/2155-6199.1000348
 Methods for Bioremediation of Water and Wastewater Pollution. Editors:
Inamuddin Ahamed M.I., Lichtfouse E., Asiri A.M. (Eds.). Springer, 2020.
 Agarwal A., Liu Y. Remediation technologies for oil-contaminated sediments.
Marine Pollution Bulletin. 2015. – 101 (2): 483–90.
DOI:10.1016/j.marpolbul.2015.09.010. PMID 26414316
 Ezezika O.C., Singer P.A. Genetically engineered oil-eating microbes for
bioremediation: Prospects and regulatory challenges. Technology in Society.
2010. – 32 (4): 331–5. DOI:10.1016/j.techsoc.2010.10.010
 Singh S.N., Tripathi R.D. Environmental Bioremediation Technologies.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-
540-34793-4