Біорізноманіття та екосистемні послуги

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни “ Біорізноманіття та екосистемні послуги” розроблено для студентів-магістрів спеціальності «Екологія», під час якого у студентів формується цілісне уявлення про сучасну картину різноманітності живого. Студенти ознайомлюються з сучасною системою органічного світу, історією розвитку уявлень про біорізноманіття органічної природи, підходів до охорони нижчих евкаріотів, тварин, рослин і грибів та їх особливостей.

Мета: поглибити знання стосовно біорізноманіття, оволодіння студентами основними поняттями біодиверсіології, закріпити знання про сучасну систему органічного світу,  підходів до охорони й збереження біотичної різноманітності в Україні та світі, теоретичні засади розробки оселищної концепції збереження, сформувати розуміння екосистемних послуг.

Завдання: сформувати у студентів систему знань і умінь про сутність біорізноманіття, підходи до оцінювання біорізноманіття на різних рівнях організації, навчити студентів проводити дослідження щодо стану біорізноманіття, оцінювати сучасний стан охорони біорізноманіття в Україні та можливості екосистемних послуг.

Рекомендована література

 • Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с
 • Загвойська, Л. Д. Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2014. (12), 201-209.
 • Збереження біорізноманіття України (друга національна доповідь) / Під заг. ред. Мовчана Я.І., Шеляга-Сосонка Ю.Р. Київ: Хімджест, 2003. 112 с.
 • Іващенко О. О., Бурда Р.І. Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні / О. О. Іващенко, Р. І. Бурда // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 46–54. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_10.
 • Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). Київ: Мінекобезпеки України, 1998. 76 с.
 • Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол.  Вип. 80.  12 с.
 • Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018.  442 с.
 • Несторяк, Ю. Ю. Теоретичні підходи до економічного оцінювання лісової ділянки на основі її екосистемних послуг. Науковий вісник НЛТУ України,  25 (4).
 • Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. Львів: ЗУКЦ, 2012.  278 с.
 • Протопопова В.В. Синантропна флора України. Київ: Наук. думка, 1992. 230с.
 • Ситник К. М. Проблеми глобальної фіторізноманітності та розвитку фітодіверситології // Екологія та ноосферологія. 2011. Т. 22, № 3–4.
 • Ситник К. М., Протасов О. О. Міжнародний рік біорізноманіття та перспективи розвитку діверситології // Вісник НАН України. 2010. № 3.
 • Соломаха В.А. та ін. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю.– К.: Центр учбової літератури, 2005. 123 с.
 • Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 • Ткаченко В.С. Степи України: сучасне і майбутнє // Збереження степів України. Київ: Академперіодика, 2002. С. 15–25.
 • Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 580 с.
 • Фіторізноманіття національних природних парків України / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. Київ: Наук. світ, 2003. 143 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубина, Л.П. Вакаренко. Київ: Хімджест, 2003. 248 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси України: біорізноманітність та збереження // Укр. ботан. журн.   Т. 58, №5. С. 519–529.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ємельянов І.Г. Концептуальні засади наукового розуміння біорозмаїття // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. Київ, 1997. С. 11–24.
 • Brander L., & Schuyt K. The economic values of the world’s wetlands.
 • Khudoliei L. V., & Safonov V. E. Особливості формування ринку екосистемних послуг у лісовому господарстві // Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, 2018. 4 (40), 85-91.
 • Korsgaard, L., & Schou, J. S. Economic valuation of aquatic ecosystem services in developing countries. Water Policy,  12 (1), 20-31.
 • Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy [Electronic source]. – Access mode : http://www.peblds.org/
 • The Convention on Biological Diversity [Electronic source]. – Access mode : http://www.cbd.int/
 • http://www.botany.kiev.ua/doc/ch_kn_konf_2014.pdf
 • http://www.fao.org/biodiversity/components/plants/en/
 • http://www.flmnh.ufl.edu/museum-voices/soltis-lab/
 • http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
 • http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
 • http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/biolat/biodivstrat_2020/ws_invasive_arten/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_climate_change_on_plant_biodiversity
 • http: / iucn/org – International Union for the Conservation of Nature
 • http: / biodiv.org – Convention on Biological Diversity
 • http: / iale.org.uk – International Association for Landscape Ecology
 • http: / wcmc.org.uk – World Conservation Monitoring Centre
 • Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy [Electronic source]. – Access mode : http://www.peblds.org/
 • The Convention on Biological Diversity [Electronic source]. – Access mode : http://www.cbd.int/
 • http://www.botany.kiev.ua/doc/ch_kn_konf_2014.pdf
 • http://www.fao.org/biodiversity/components/plants/en/
 • http://www.flmnh.ufl.edu/museum-voices/soltis-lab/
 • http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
 • http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
 • http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/biolat/biodivstrat_2020/ws_invasive_arten/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_climate_change_on_plant_biodiversity
 • http: / iucn/org – International Union for the Conservation of Nature
 • http: / biodiv.org – Convention on Biological Diversity
 • http: / iale.org.uk – International Association for Landscape Ecology
 • http: / wcmc.org.uk – World Conservation Monitoring Centre

 

Силабус:

Завантажити силабус