Біорізноманіття тварин

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Решетило О. С.БЛО - 11м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛО - 11мст. наук. співробітник Решетило О. С., ст. наук. співробітник Решетило О. С.

Опис курсу

Силабус курсу “Біорізноманіття тварин”
Мета: інтегрувати знання, набуті студентами з інших біологічних дисциплін, та сформувати загальні
уявлення про різноманіття надорганізмових біологічних систем, їхнє значення для існування біосфери та сталого розвитку людства. Ознайомити студентів з різноманіттям тваринного світу, флори і рослинності України, їх класифікацією, сучасним станом та проблемами.
Завдання: навчити студентів с позицій системного підходу аналізувати видовий, популяційний,
ценотичний та екосистемний рівні прояву різноманіття; динаміку біорізноманіття протягом історичного
розвитку біосфери; здатність біоти до якомога повнішого використання ресурсів довкілля у найширшому
діапазоні умов існування. Ознайомити студентів з активними і пасивним методами збереження
біорізноманіття, вітчизняною і міжнародною правовою базою охорони біорізноманіття.
У результаті вивчення цього курсу студент повинен
знати:
– основні рівні організації живого на планеті;
– типологію біорізноманіття за рівнями прояву та об’єктами;
– основні підходи до визначення таксономічного різноманіття;
– різноманіття на рівні популяцій, ценозів, екосистем та ландшафтів;
– вітчизняну і міжнародну нормативно-правову базу збереження біорізноманіття;
– основні пасивні та активні методи охорони біорізноманіття;
– знати: історію формування та сучасний стан фіторізноманіття України,
– фітогеографічне районування території,
– флористичне і фітоценотичне різноманіття,
– найвидатніших українських ботаніків та ботанічні школи.
вміти:
– практично застосовувати теоретичні знання для вирішення проблем охорони навколишнього середовища
та збалансованого природокористування.

Рекомендована література

Базова

1. Biodiversity conservation of Ukraine (the second national report). – Kyiv, Himgest. – 110 p.
2. Kозий Г.В. История флоры и растительности Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. – Москва:
Изд-во АН СССР, 1960. – С. 5–15.
3. Андрієнко Т.Л., Артеменко В., Біляк М та ін. Заповідники і національні природні парки України. –
Київ: Мінекобезпеки України, 1999. – 294 с.
1. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. Иллюстрированный справочник. – СПб.: Изд-
во С.-Петербургского ун-та, 2002. – 144 с.
2. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К.: Наук. думка, 1982. – 157 с.
3. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. –
33 с.
4. Гродзинський Д.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в
Україні. – К.: Академперіодика, 2001. – 104 с.
4. Дудкін О.В., Єна А.В., Коржнев М.М. та ін. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю

України. – Київ: Хімджест, 2003. – 399 с.
5. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2004. – 432 с.
6. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: «Мир», 1986. – 328 с.
5. Природа Українських Карпат / Під ред. К.І. Геренчука. – Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 264 с.
6. Природа унікального краю Малого Полісся. – Камянець-Подільський, 2010. – 251 с.
7. Стойко С.М., Гадач Е., Тасєнкевич Л. та ін. Ужанський національний природний парк.
Поліфункціональне значення. – Львів, 2007. – 305 с.
8. Стойко С.М., Гадач Е., Шимон Т. та ін. Заповідні екосистеми Карпат. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
9. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Тасєнкевич Л.О. та ін. Природа Карпатського національного парку. – Київ:
Наук. думка, 1993. – 240 с.
7. Уитеккер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.
10. Украинские Карпаты. Природа. – Київ: Наук. думка, 1988. – 206 с.
11. Червона книга України. Рослинний світ / Під ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Альтерпрес, 2009. – 900 с.
12. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. та ін. Збереження і невиснажливе використання
біорізноманіття України: стан та перспективи. – Київ: Хімджест, 2003. – 246 с.
13. Ященко П.Т., Гребенюк Е.М., Тасенкевич Л.А. и др. Природные национальные парки Украины. –
Львів: Вища школа, 1988. – 118 с.

Допоміжна

1. Емельянов Н.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции екосистем. –
Киев, 1999. – 168 с.
2. Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
3. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Вид-во, “Глобалконсалтинг”, 2009.
– С. 407.
4. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. пособие для студ. биол. спец. пед. ин-тов. 2-е изд. – М.:
Просвещение, 1988. – 272 с.
5. Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. – Washington, 1973. – 6 p.
6. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. Appendix 1 of 28 May 1999: Strictly
protected flora species. – Bern, 1999. – 18 p.
7. Parks for life: Action for protected areas in Europe. – IUCN, 1994. – 150 p.
8. Pullin A.S. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. – Warszawa: PWN, 2004. – 392 s.
9. Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. – Warszawa: PWN, 2006. – 609 s.
Інформаційні ресурси
http://www.un.org/ru/development/progareas/global/biodiversity.shtml
http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php
http://ukrredbook.narod.ru/
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3055-14
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol13.htm
http://www.biodat.ru/
http://www.ambafrance-ru.org/spip.php?article7997
http: /www.eunis. eea.europe.en
http: / www. panda.org – World Wide Fund for Nature
http: / www.wcmc.org.uk – World Conservation Monitoring Centre
http: / www.one-worldNet/tve/earthreport – United Nations Environment Programme, Earth Report
http: / www.iale.org.uk – International Association for Landscape Ecology
http: / www.iucn.org/themes/sac – Species Survival Comission
http: / www.iucn/org – International Union for the Conservation of Nature
http: / www.biodiv.org – Convention on Biological Diversity

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму