Екологічна біофізика

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Tarnovska  A. V.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 12мдоцент Tarnovska  A. V.

Опис курсу

Опис курсу

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Екологічна біофізика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.04010206–біофізика.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні основи фізичної природи і біофізичних механізмів впливу екологічних факторів, що впливають на організм людини і тварин та інших живих організмів.

Міждисциплінарні зв’язки: Біофізика, Біохімія, Цитологія, Фізіологія людини і тварин, Анатомія людини, Біофізика сенсорних систем.

Мета:

  • опанування студентами сучасними теоретичними основами фізичної природи і біофізичних механізмів впливу екологічних факторів, що впливають на організм людини і тварин та інших живих організмів
  • ознайомлення студентів з фізичним оточенням живих організмів; вивчення впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатності сприймати ці фактори, реагувати на них і таким чином взаємодіяти з навколишнім середовищем та адаптуватися до нього,
  • висвітлення сучасних фізичних методів контролю навколишнього середовища та принципів дії приладів, що застосовуються для вимірювання параметрів навколишнього середовища та аналізу його стану.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Фізичне оточення живих організмів. Рецепція фізичних факторів середовища.
  2. Фізика явищ перенесення. Енергетичний баланс фізичних та біологічних систем з навколишнім середовищем.

Основними завданнями вивчення курсу є сформувати у студентів систему знань про абіотичні та біотичні фактори середовища та їх вплив на живі організми; ознайомити з коротким описом основних характеристик біосфери та її основних компонентів атмосфери, гідросфери і літосфери; формулювання термінів “фактори” та “параметри” навколишнього середовища;  оцінювання абіотичних і біотичних факторів середовища, зокрема тих, що викликають стреси в живих організмах; ознайомлення з основними методами та принципом дії приладів для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища, в тому числі з засобами дистанційного зондування компонентів біосфери, які застосовуються з метою запобігання екологічних порушень та забруднення довкілля.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні характеристики біосфери та її основних компонентів атмосфери, гідросфери і літосфери, вміти самостійно аналізувати екологічні і біологічні дані, планувати і проводити елементарні дослідження.

вміти: самостійно інтерпретувати механізми фізичних екологічних факторів на основі базових знань фізики і біофізики, планувати і проводити елементарні дослідження з використанням адекватних експериментальним задачам сучасних біофізичних методів; застосовувати знання, отримані при вивченні даного спецкурсу, для постановки і проведення експериментальної роботи, використовувати ці знання при вивченні інших дисциплін.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 48 годин (4 кредити).

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

  1. Біофізика: Підручник / Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С. та ін.. За ред. П.Г. Костюка. – К.: Обереги, 2001. – 544с.
  2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.— К.: Либідь,1993. — 304 с.
  3. Горго Ю.П., Маліков М.В., Богдановська Н.В. Екологічна біофізика людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 175 с.
  4. Посудін Ю.І. Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища: Підручник. К.: 2011.−331 с.
  5. Посудін Ю.І. Фізика і біофізика навколишнього середовища. Київ, Світ, 2000. −300 с.