Екологічна статистика

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БЛЕ - 41спрофесор Капрусь І. Я., Драч Ю. А.

Опис курсу

Екологічна статистика є невід’ємною складовою системи управлінських рішень в охороні навколишнього середовища від невеликого локального екологічного об’єкту до глобального масштабу оцінки екологічного стану всієї біосфери. У процесі вивчення цієї дисципліни студенти ознайомлюються із статистичними методами і моделями, які широко використовуються для діагностики стану довкілля, при вивченні причинно-наслідкового механізму формування варіації та динаміки екологічних явищ і процесів, у моніторингу навколишнього природного середовища, при прогнозуванні стану екологічних процесів і ситуацій та прийнятті оптимальних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна:
1. Еріна А.М. Статистичне моделювання і прогнозування. – К.: КНЕУ, 2001.- 170с.
2. Статистика: Підручник /С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.. -2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
3.  Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 1. Інформаційні характеристики про середовище. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002.- 306 с.
4. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 2. Методи досліджень в екології. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 262 с.
5. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 3. Комплексна оцінка стану довкілля. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 250 с.
6. Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методи наочного викладення і зображення статистичних даних. – Житомир, ЖІТІ. – 110 с.
7. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань). Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
8. Тринько Р.І., Тарасова В.В.. Математична статистика. – Львів, Світ, 1992. – 264 с.
9. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч. посібник. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с.
Додаткова:
1. Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил (теоретические и методологические аспекты). – К.: «Международное финансовое агентство», 1997. – 256 с.
2. Веклич О.А. Теоретико-концептуальные основы «экологической» характеристики ресурсосбережения //Механізм регулювання економіки. – Вип. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – С. 17-25.
3. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. – М.:Просвещение, 1998. – 270 с.
4. Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 112 с.
5. Долішній М.І., Кравців В.С. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України //Проблеми сталого розвитку України. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 69-80.
6. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилішин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК. – К.: Урожаї, 1992. – 125 с.
7. Закорчевна Н.Б. Еколого-економічний аналіз промислового водокористування в Україні //Механізм регулювання економіки. – 2002. – № 34. – С. 59-69.
8. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.
9. Економіка підприємств: Підручник / За ред. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.
10. Козьменко С.Н., Карпищенко А.И., Рыбалова А.А. Антропогенный процесс над атмосферой //Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства. – К.: Урожай, 1992. – С. 34-70.
11. Лацко Р. Экономические проблемы окружающей среды. – М.: Прогресс, 1979. – 214 с.
12. Макар С.В. Основы экономики природопользования. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. – 192 с.
13. Методы статистики окружающей среды, разработанные в соответствии с рабочей программой Конференции европейских статистиков ООН. Экономический и Социальный Совет. ARC/ST/ Е/ СЖ3/ 91 //22.
14. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Л.Г. Мельника, О.І Карінцевої. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 288 с.
15. Мишенин Е.В., Семененко Б.А., Мишенина Н.В. Экономический механизм экологизации производства. – Сумы: ИПП «Мрія-1» ЛТД, 1996. – 140 с.
16. Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів України: Статистичний збірник за 1998 р. – К.: Держкомстат України, 1999. – 259 с.
17. Сельскохозяйственная экология /Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин А.В. и др. – М.: Колос, 2000. – 304 с.
18. Статистичний щорічник України за 2003 рік /За ред. В.А. Осауленка. – К.: Консультант, 2004. – 632 с.
19. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с.

Силабус:

Завантажити силабус