Екологічний ризик та його прогнозування

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Антоняк Г. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам знання
методологічних основ прогнозування ризику природним екосистемам та
здоров’ю людини, який створюють різні види антропогенної діяльності; уміння
розробляти прогнозні оцінки змін стану компонентів навколишнього
середовища внаслідок антропогенного впливу і природних, зокрема
кліматичних, процесів. Під час вивчення дисципліни студенти набудуть
теоретичні знання і практичні навички щодо оцінки екологічного ризику та
основ прогнозування забруднення довкілля внаслідок техногенної діяльності і
агропромислового виробництва. Такі знання і уміння необхідні фахівцям-
екологам для розробки заходів і програм з метою захисту навколишнього
середовища, запобігання його трансформації та шкідливого впливу
різноманітних полютантів на природні екосистеми і здоров’я людей.
Література
1. Гадецька З.М., Кузьмич Н.В. Оцінка екологічного ризику на території
України. Ефективна економіка. 2015. – № 12.
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/77.pdf
2. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмондій В.М. Принципи
моделювання та прогнозування в екології. – К., 2004.
3. Антошкіна Л.І., Бєляєв М.М, Коренюк Є.Д., Хрущ В.К. Стан довкілля:
моделі та прогноз. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 328 с.
4. Бєляєв М.М, Коренюк Є.Д., Коптіла О.В. Регуляторні моделі прогнозу
антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
Дніпропетровськ: Книжкова друкарня, 2002. – 128 с.
5. Іщук О.О., Середінін Є.С. Прогнозування й оцінка наслідків
екстремальних повеневих ситуацій засобами просторового аналізу ГІС //
Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 2. – С. 37-42.
6. Методичні рекомендації MP 2.2.12-142-2007. «Оцінка ризику для здоров’я
населення від забруднення атмосферного повітря» [Електронний ресурс].
– 2007. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc.
7. Качинський А.Б. Методологічні основи ризику в медико-екологічних
дослідженнях та його значення для екологічної безпеки України. / А.Б.
Качинський, А.М. Сердюк // Лікарська справа. – 1995. – № 3(4). – С. 5-15