Екологія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Царик Й. В.БЛБ - 23с, БЛБ - 24с
332ст. наук. співробітник Решетило О. С.БЛО - 11с, БЛБ - 21с, БЛБ - 22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛБ - 24сЛєснік В. В., Лєснік В. В.
БЛБ - 23сст. наук. співробітник Решетило О. С., ст. наук. співробітник Решетило О. С.
БЛБ - 22сЛєснік В. В., Лєснік В. В.
БЛБ - 21сст. наук. співробітник Решетило О. С., ст. наук. співробітник Решетило О. С.

Опис курсу

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є різноманітність і структура зв’язків між організмами, їхніми угрупуваннями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угрупувань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Екологія як фундаментальна наука.
2. Аут- і дем-; синекологія та екосистемологія, практичне значення знань з екології.
 Метою викладання навчальної дисципліни “Екологія” є надати студентам базові знання про екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, визначити її місце у системі природничих і гуманітарних наук, з’ясувати роль та ососбливості системного підходу в екології, ознайомити з основними положеннями та закономірностями аут-, дем-, синекології, екосистемології та біосфери.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологія” є ознайомити студентів з особливостями та досягненнями екології; закономірностями будови і функціонування екологічних систем; основами аут-, дем-, синекології та екосистемології; закономірностями відносин між організмами й групами організмів та навколишнім середовищем; основами охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, розгляд ролі екології у житті людства; формування вмінь розв’язувати екологічні задачі, розраховувати продуктивність угруповань, будувати трофічні ланцюги, застосовувати теоретичні знання в практиці.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати:
–  особливості та досягненнями екології;
–  закономірності будови і функціонування екологічних систем;
–  основи аут-, дем-, синекології та екосистемології; закономірності відносин між організмами й групами організмів та навколишнім середовищем;
–  основи охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, розуміти роль екології у житті людства.
вміти:
–  розв’язувати екологічні задачі;
–  розраховувати продуктивність угруповань;
–  будувати трофічні ланцюги.
практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _72_ години /_2_ кредити ECTS.

Рекомендована література

Рекомендована література
 
Базова
1.      Злобін Ю.А. Основи екології.- Київ, 1998.-248 с.
2.      Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології.- Київ, 2000.-237 с.
3.      Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- Київ, 1995.-364 с.
4.      Чернова Н.М., Былова А.М. Экология.- Москва, 1988.-271 с.
5.      Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. -Київ, 2002.-203 с.
6.      Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: Мир, 1986.– 328 с.
7.      Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
Допоміжна
1.      Гайнріх Д., Гергт М. Екологія, dtv-Atlas.- Київ, 2001.-287 с.
2.      Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи.Словник-довідник.-К.: В-во “Знання”, 2002.-550 с.
3.      Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы. -Ленинград, 1979.-87с.
4.      Голубець М.А. Екосистемологія. Львів, Видавництво “Поллі”, 2000. –316с.
5.      Стрельчук С.І., Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М. Генетика з основами селекції. -Київ, 2000.-279 с.
6.      Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999 – 360 с.
7.      Сынзыныс Б.И., Тянтова Е.Н., Мелехова О.П. Экологический риск. – М.: Логос, 2005. – 168 с.
8.      Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку). – Канів, 1999. – 224 с.
 Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму