Екологія грибів з основами фітопатології

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632БЛЕ - 31сДрач Ю. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Екологія грибів з основами фітопатології” є ознайомлення студентів з даними щодо місця грибів у системі органічного світу, комплексами ознак відділів грибів, із екологією грибів, еколого-географічними особливостями розповсюдження грибів, взаємозв’язками грибів з іншими компонентами екосистем та сучасними відомостями про вплив грибів на різні аспекти життя людини; пояснення значення грибів як важливого компоненту усіх без виключення екосистем, а також із можливостями та перспективами їх використання у практичній діяльності. З´ясувати роль грибів у розвитку захворювань рослин, тварин і людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологія грибів з основами фітопатології” є формування уявлень про принципи номенклатури мікологічних об’єктів, діагностичних ознак різних відділів і класів грибів, характерних представників грибів, які спричиняють захворювання рослин, і циклів їхнього розвитку, сформувати у студентів систему знань щодо екобіотичних особливостей фітопатогенних організмів – збудників найпоширеніших хвороб сільськогосподарських культур, лісотвірних і декоративних рослин, а також небезпечних хвороб тварин та людини, що спричинюються грибами. Дати уявлення про різноманіття отруйних макроміцетів та їх токсинів, працювати з мікологічними та ботанічними об’єктами на лабораторних заняттях.

 

Рекомендована література

 1. Антоняк Г.Л., Калинець_Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с.
 2. Калинець-Мамчур З.І. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399с.
 3. Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альгологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Львів, 2012. – 104с.
 4. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228 с. доступно на: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/1116/2/general_mycology.pdf)
 5. Мамчур З.І., Антоняк Г.Л., Бублик Я.Ю. Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології”. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 6. Мамчур З. І., Джура Н. М., Чуба М. В. Практикум з «Екології грибів з основами фітопатології» та « Радіоекології» для студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 7. Gadd G.M., Watkinson S.C., Dyer P.S. Fungi in the environment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 386 p.
 8. Griensven L.J.D. (ed.). The cultivation mushroom. Darlington. England. 515 p .
 9. Stamets P. Growing gourment and medicinal mushrooms. Hong Kong. Berkeley. 1993. 552 p.
 10. Webster J., Weber R., Introduction to fungi (3rd Edition). – Cambridge University Press. – – 849 р.

Інформаційні ресурси

 1. ASCOfrance http://www.ascofrance.com/
 2. Index Fungorum http://www.indexfungorum.org/
 3. Pyrenomecetes of South Western France http://pyrenomycetes.free.fr/
 4. Xylariaceae: Home http://mycology.sinica.edu.tw/Xylariaceae/
 5. Червона книга України: http://redbook-ua.org/category/fungi/
 6. Mycorhizal Associations: http://mycorrhizas.info/evol.html

Матеріали

в системі Moodle для зареєстрованих студентів: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=253

Силабус:

Завантажити силабус