Екологія, раціональне використання та охорона тварин

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Царик Й. В.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛБ - 11мпрофесор Царик Й. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Екологія, раціональне використання ” є ознайомити
студентів з фундаментальними проблемами охорони тварин та раціонального їх використання; законодавчою
базою з питань охорони та експлуатації тварин в Україні
Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологія, раціональне використання” є дати студентам
теоретичні і практичні знання щодо введення мисливського господарства, антропогенного впливу на популяції
тварин, їхньої ролі в охороні та експлуатації видів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– особливості охорони рідкісних і вимираючих видів тварин, раритетна фауна в Україні; екосистемний і
популяційно-видовий рівні охорони тварин.
вміти:
– заходи щодо збереження вимираючих і рідкісних видів тварин, практично застосувати знання про
популяції тварин з метою їхньої охорони, експлуатації та відновлення.

Програма навчальної дисципліни
Вступ. Екологія, раціональне використання та охорона тварин як сучасна наука і її місце в загальній екології.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Місце і роль екології, раціональне використання та охорона тварин в загальній екології. Значення
тварин в природі і житті людини. Вплив людини на чисельність тварин.
Тема 2. Охорона вимираючих та рідкісних видів тварин.
Заходи щодо збереження вимираючих та рідкісних видів тварин. Основні чинники, що впливають на
зникнення популяцій тварин.
Тема 3. Охорона промислових тварин та рибних ресурсів, та їх раціональне використання.
Особливості введення рибного господарства та охорона рибних ресурсів. Заходи щодо збереження
промислових тварин та чинники, що впливають на знищення промислових тварин.
Тема 4. Законодавча база з питань охорони та експлуатації тварин в Україні.
Нормативно-правові акти, що стосуються охорони та експлуатації тварин в Україні.
Тема 5. Червона книга України. Історія створення Червоної книги.
Структура і категорії видів, що охороняються. Тварини які занесені до Червоної книги України.
Тема 6. Боннська і Бернська конвенції охорони тварин.
Екомережа і її створення. Значення екомережі для охорони і відтворення тваринного світу.
Тема 7. Раритетна фауна України.
Поняття раритетної фауни і перспективи її збереження. Критерії визначення раритетів. Рівні
раритетності ссавців фауни України.
Тема 8. Зоопарки України як осередки збереження тварин.
Історія виникнення зоопарків в Україні. Найбільш відомі зоопарки в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 1 Екосистемний рівень охорони тварин.
Принципи організації охорони видів та популяцій тварин. Загальні заходи щодо збереження і
нераціонального використання тварин.
Тема 2. Популяційно-видовий рівень охорони тварин.
Концепції охорони популяцій тварин. Заходи збереження оселищ популяцій тварин.
Тема 3. Охорона природних кормових угідь тварин.
Вимоги з охорони лісових кормових угідь хутрових тварин. Заходи що спрямовані на охорону кормових
угідь тварин.
Тема 4. Мисливські угіддя і мисливські господарства.
Створення і введення мисливського господарства. Правове регулювання введення мисливського
господарства та здійснення полювання.
Тема 5. Антропогенний вплив на чисельність тварин, їх охорона.
Основні антропогенні фактори які впливають на чисельність тварин.
Тема 6. Захисні властивості середовища та їх значення для тварин.
Загибель тварин на автошляхах.
Тема 7. Акліматизація, реакліматизація і розселення тварин.
Поняття акліматизації і шляхи акліматизації тварин. Реакліматизація тварин на прикладі зубра, бобра,
кабана дикого.
Тема 8. Норми відчудження ужиткових видів тварин.

Рекомендована література

Базова

1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин. – Короткий курс. / Й.В. Царик, К.: НУБіП України, 2010. – 210 с.
2. Гиляров А.М. Популяционная экология.- М: Изд-во Моск.ун-та, 1990. – 190с.
3. Галковская Г.А. Основи популяционной экологии.- Мн.: Лексик, 2001. – 196с.
4. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2 т. – М.: Мир, 1989.Т. 1. –
667с.; Т. 2. – 477с.

Допоміжна
1. Одум Ю. Екологія: В 2 т. – М.: Мир, 1986. Т.1. – 326с.; Т.2. – 376с.
2. Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р. № 2894-ІП // ВВР. — 2002. — № 14. — Ст. 97.
3. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 2456-ХП // ВВР. — 1992.
— № 34. – Ст. 502.
4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” від 14
грудня 1999 р. № 1287-XIV // ВВР. — 2000. — № 4. — Ст. 26.
5. Закон України “Про Червону книгу України” від 7 лютого 2002 р. № 3055-ІП // ВВР. — 2002, — № 30. —
Ст. 201.
6. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на
2000— 2015 pp.” від 21 вересня 2000 р. № 1989-ІП // Урядовий кур’єр. — 2000 р. — 8 листопада. – № 207.

Інформаційні ресурси
http:// credobooks.com/oxorona-roslinnogo-ta-tvarinnogo-svitu-ukraїnи
http:// zoolife.rv.ua/tvaryny/ohorona-tvaryn-v-nashij-krajini
http:// zakon.rada.gov.ua/go/2894-14‎

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму