Еволюційні процеси в екосистемах

Тип: На вибір студента

Кафедра: зоології

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Еволюційні процеси в екосистемах” є
формування теоретичних знань про зміну екосистем в часі та просторі, розуміння
аспірантами процесів, які відбуваються в межах екосистеми та чинників, що зумовлюють
зміни.
В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати:
особливості прояву зворотних і незворотних змін у екосистемах у часі та просторі,
характеристику їх структурно-функціональних змін, роль кібернетичної пам’яті та еталонної
системи.
вміти:
відрізнити еволюційні процеси в екосистемах від процесів їх природної динаміки, оцінити
ступінь перебудови екосистеми, виділити ключові чинники впливу на природну динаміку та
еволюцію екосистем.
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних
занять, 16 год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження
аспіранта складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:
1. Екосистемологія: підручник для педагогів і фахівців природничих спеціальностей / М.А.
Голубець – Львів: Поллі, 2000. – 316с.
2. Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. – М.: Мир, 1988. – 184 с.
3. Історичний розвиток тваринного світу: навч. посібн. для сам. роботи студентів за
спеціальністю – зоологія / укл. О.С. Решетило. – Львів: Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
Допоміжна:
1. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 254 с.
2. Голубец М.А. Эволюция екосистем – определяющее условие прогресивного развития
органического мира // Экосистемные исследования: историко-методические аспекты. –
Владивосток: БИ, 1989. – С. 40-59.
3. .Голубець М.А. Ноогенез і ноосфера // Богословія. – 1999. – 63. – С. 163-188.
Інформаційні ресурси:
1. https://www.wikipedia.org
2. www.sciencedirect.com
3. http://onlinelibrary.wiley.com