Фітомеліорація і лісівництво

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Інформація про курс. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для розуміння середовищетвірних, захисних, естетичних, рекреаційних та іншими корисних функцій зелених насаджень; визначення оптимальних способів управління якістю навколишнього природного середовища на базі фітомеліоративних заходів, основних принципів створення лісових культур

Коротка анотація курсу. Дисципліна «Фітомеліорація і лісівництво» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності 101 Екологія для освітньої програми магістра, яка викладається у ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Теоретичні основи і технології фітомеліорації.
2. Оздоровчі та естетичні види фітмеліорації.
3. Лісові культури та основні принципи їх створення.

Мета та цілі курсу:

– вивчення закономірностей формування біогеоценотичного покриву урбанізованих територій та теоретичних основ оптимізації урбоекосистем. В основі вивчення курсу лежить розгляд питань, пов’язаних із особливостями впливу на навколишнє середовище антропогенних і техногенних факторів та динамікою змін основних компонентів урболандшафтів;
– вивчення динамічних змін основних компонентів міського та аграрного ландшафтів, їх причин та сучасних технологій фітомеліоративних заходів із урахуванням урбо- та агроекологічних особливостей ландшафтів;
– вивчення лісорослинних умов, типів лісу, типів деревостану.

Фітомеліорація – це покращення середовища за допомогою рослин. Може бути впроваджена у природних, міських, промислових та агроекосистемах. Студенти отримують інформацію про еколого-біологічні особливості найперспективніших рослин-меліорантів та їх використання у насадженнях різного призначення. Вчаться складати проекти реконструкції фітоценозів різних типів з метою підвищення їхньої стійкості до антропогенного навантаження – з одного боку,  і підвищення рівня естетичності фітоценозу з іншого. Також на практичних заняттях вчаться  розробляти оптимальні схеми змішування лісових порід для різних видів лісомеліоративних насаджень.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни:

Основна література:
1. Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Львів: Світ, 2003. – 540 с.
2. Довідник з агролісомеліорації / за ред. П.С. Пастернака. – К.:
Урожай, 1998. – 288с.
3. Калінін М.І., Мельник О.С. Теоретичні основи лісових
меліорацій. – Львів: Світ, 1991. – 262 с.
4. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво.
Київ: Арістей, 2005. — 544 с.
5. Свириденко В.Є. Лісівництво. Цикл лекцій. Навчальний
посібник. – К.: Арістей, 2007. – 391 с.
Додаткова література:
6. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
7. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.
8. Фітоекологія з основами лісівництва: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир., 2010.
– 388 с.
9. Морозов В.В. Ландшафтні меліорації. Навчальний посібник.
– Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 224 с.
10. Меліорація та фіторекультивація земель : навч. посіб. / В. М.
Савосько; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Діоніс,
2011. – 187 c.
11. Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів /
М. А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів :
Манускрипт, 2016. – 143 с.

Силабус:

Завантажити силабус