Фізіологія і біохімія мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
13Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764Масловська О. Д.БЛБ - 43с

Опис курсу

Дисципліна є нормативною, що викладається в межах ОПП Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 091 “Біологія”. Читається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за ЄКТС).

Курс передбачає змістові модулі:

 1. Особливості клітинної організації мікроорганізмів. Закономірності росту, транспорту поживних речовин у клітину
 2. Катаболізм мікроорганізмів
 3. Анаболізм мікроорганізмів. Реакції адаптації мікроорганізмів до впливу чинників середовища

 

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1147

Рекомендована література

Базова

 1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 359 с.
 2. Горішний М.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Бактеріальний фотосинтез: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 179 с.
 3. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 253 с.
 4. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: навч. посіб. Київ: Наукова думка, 2008. 528 с.
 5. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. Москва: Мир, 2005. Т. 1 656 с., Т. 2. 496 с.
 6. Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І. та ін. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 320 с.
 7. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія: підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.
 8. Rosenberg E., DeLong E., Thompson F. et al. The prokaryotes: Prokaryotic physiology and biochemistry. Fourth Edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 682 p.
 9. Streips U., Yasbin R. Modern microbial genetics. Second Edition. Wiley-Liss, Inc., 2002. 655 p.

Допоміжна

 1. Господарьов Д.В., Лущак В.І. Обмін заліза у дріжджів // Укр. біохім. журн. 2005. Т. 77, №3. С. 5–19.
 2. Лущак В. Редокс-сенсори мікроорганізмів // Укр. біохім. журн. 2008. Т. 80, № 4. С. 25–34.
 3. Семчишин Г., Лущак В. Оксидативний стрес і регуляція каталаз у Escherichia coli // Укр. біохім. журн. 2004. Т. 76, № 2. С. 31–42.
 4. Dworkin M. et al. The Prokaryotes: an evolving electronic resource for the microbiological community, 3rd ed. New York: Springer-Verlag, 2006. 139 р.
 5. Fredriksson A., Ballesteros M., Dukan S., Nystrom T. Defense against protein carbonylation by DnaK/DnaJ and proteases of the heat shock regulon //   Bacteriol. 2005. Vol. 187, № 12. P. 4207–4213.
 6. Kaneda T. Iso- and anteiso-fatty acids in bacteria: biosynthesis, function, and taxonomic significance // Microbiol. Rev. 1991. Vol. 55, № 2. P. 288–302.
 7. Koga Y. Thermal adaptation of the archaeal and bacterial lipid membranes // Archaea. 2012. Vol. 2012. P. 789652-1–789652-
 8. Semchyshyn H., Lushchak V.Interplay between oxidative and carbonyl stresses: molecular mechanisms, biological effects and therapeutic strategies of protection [Електронний ресурс] : Oxidative Stress – Molecular Mechanisms and Biological Effects // InTech. 2012. P. 15–46. – Режим доступу до журн. : www.intechopen.com.
 9. Zhang Y., Rock C. Transcriptional regulation in bacterial membrane lipid synthesis // Lipid Res. 2009. Vol. 50. P. 115–119.
 10. Valas R., Bourne P. Rethinking proteasome evolution: two novel bacterial proteasomes // J. Mol. Evol. 2008. Vol. 66. P. 494–504. 
 1. Інформаційні ресурси
 2. http://www.ncbi.nih.gov – Національний центр інформації з біотехнології (NCBI Web Seit).
 3. http://asm.org – журнал Американського мікробіологічного товариства.
 4. http://aem.asm.org – журнал Applied and Environmental Microbiology.
 5. http://intl-jb.asm.org – журнал Journal of Bacteriology.
 6. http://bab. portlandpress. com – журнал Biotechnology and Applied Biochemistry.

Матеріали

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ріст та диференціація клітин мікроорганізмів, транспорт поживних речовин у клітину, різноманітність метаболічних шляхів, регуляція шляхів метаболізму, адаптація клітин мікроорганізмів за стресових умов.

Мета: ознайомити студентів з фізіолого-біохімічними процесами у клітинах прокаріотичних та еукаріотичних мікроорганізмів.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму