Фотосинтез і продукційний процес

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів із історією та сучасним станом досліджень процесу фотосинтезу, поглиблення їхніх знань щодо біофізичних та біохімічних процесів фотосинтезу у вищих рослин та інших фототрофних організмів та факторів впливу на них, ознайомлення їз перспективами застосування цих знань у рослинництві та інших галузях виробництва. Виховання навичок роботи з науковою літературою в галузі фотосинтезу, вміння узагальнювати знання та застосовувати їх на практиці.

Завдання: формування у студентів системи знань щодо структури та функцій фотосинтетичного апарату рослин різних систематичних груп, фотосинтетичні процеси поза зеленими листками, механізми регулювання фотосинтезу, його залежність від ендо- та екзогенних чинників, основ продуктивності рослин, штучних фотосинтезуючих систем, як альтернативних джерел енергії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: будову фотосинтетичного апарату, фотохімічні та хімічні реакції фотосинтезу властиві вищим рослинам та іншим фотосинтезуючим організмам, механізми регулювання фотосинтезу, характер впливу чинників середовища на процес фотосинтезу, його залежність від етапу онтогенезу, основні засади створення штучних фотосинтезуючих систем.

вміти: застосовувати теоретичні знання на практиці: оцінювати фотосинтетичні фізіологічні параметри рослин із застосуванням класичних і сучасних методик, планувати і здійснювати еколого-фізіологічні спостереження та експерименти в галузі фотосинтезу, шукати та аналізувати дані літератури що стосуються фотосинтезу та впливу на нього змінних умов довкілля. Студент повинен вміти аналізува