Функціональна зоологія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Царик Й. В.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мдоцент Хамар І. С., Назарук К. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння знань щодо організації та функціональної ролі різних груп тварин згідно сучасних
досліджень.
Завдання: розширити знання з зоології та екології, краще засвоїти розуміння біологічних процесів та явищ,
що лежать в основі функціональної ролі тварин в екосистемах та житті людини.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
– особливості функціональної ролі різних груп тварин, трофічну функцію хребетних і безхребетних,
середовищетвірну роль тварин.
вміти:
– визначати функціональну роль хребетних та безхребетних тварин в екосистемах.

Рекомендована література

Базова

1. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Функціональна зоологія: підручник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту,
2010. – 392 с.
2. Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів / За ред. І. В. Делегана. – Львів:
Поллі, 2005. – 600 с.
3. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г.Зоологія безхребетних: підручник у З кн. Т.1. К., Либідь,
І996.
4. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных.– Ч.1, Ч.2.– М.: Высш. школа, 1979.
5. Хадорн Э., Вернер Р. Общая зоология.– М.: Мир, 1989.
6. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981.
7. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Ґрунтотворна роль ссавців. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). − Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. − С. 200–228.

Допоміжна
1. Жизнь животных в 6 томах. – М.: Просвещение, 1968−1971.
2. Пианка Э.Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 400 с.
3. Формозов А.А. Спутник следопыта. – М.: Изд-во “КомКнига”, 2006 – 366 с.
4. Реймерс Н.Ф. О некоторых особенностях средообразующей роли позвоночных животных //
Средообразующая роль животных. М.: Изд-во МГУ. 1970. С. 14-15.
5. Абатуров Б.Д. Млекопитающие как компонент экосистем. М.: Наука. 1984. 288 с.
6. Абатуров Б.Д. Роль животных-землероев в перемещении химических веществ в почве // Проблемы биогеоценологии. М.: Наука. 1973. С. 5-11.
7. Дуров В.В. Влияние кабана на состояние его кормовых растений в районе Кавказского заповедника // В кн. «Средообразующая деятельность животных». – М. Изд. МГУ, 1970а. – С.80-83.
8. Ecological relationships of plants and animals. Oxford University Press, 1990 – 288 р.

Інформаційні ресурси
http://herba.msu.ru/algae/materials/book/bioind/text/part1/2.html
http://tsput.ru/res/geogr/ecology/t_04.htm
http://medbiol.ru/medbiol/evol/000676f3.htm
http://www.biosoil.ru/levanidov/articles/a0333.pdf
http://ggf.bsu.edu.ru/ElBook/Ekologia/text/1_12.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму