Гідроекологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Думич О. Я.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616БЛЕ - 31сдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Моніторинг довкілля є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101  “Екологія”, котра викладається упродовж четвертого семестру обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання щодо основних характеристик водних екосистем, їх структури і функціонування та методів дослідження водного довкілля. Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» є надати студентам-екологам знань про біомоніторинг довкілля, зокрема про методи біоіндикації та біотестування на різних рівнях організації живої матерії з використанням зміни показників життєдіяльності організмів-біоіндикаторів, новітніми напрацюваннями у біоіндикації та біотестуванні, основними методиками здійснення бііомоніторингу довкілля.

Силабус:

Завантажити силабус