Імунологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Звір Г. І.БЛБ - 41с, БЛБ - 42с, БЛБ - 43с, БЛБ - 44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716БЛБ - 41сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 42сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 43сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 44сдоцент Звір Г. І.

Опис курсу

Нормативна дисципліна “Імунологія” читається для студентів ІV курсу біологічного факультету денної форми навчання та ІІІ-ІV курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з будовою імунної системи людини, клітинними та гуморальними факторами захисту організму; клітинно-молекулярними механізмами виникнення підвищеної чутливості організму, розвитку алергічних реакцій, аутоімунних та імунодефіцитних хвороб; механізмами трансплантаційного та протипухлинного імунітету, причинами старіння; сучасними методами імунодіагностики, способами імунокорекції та імунотерапії.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення історії розвитку імунології; структури, специфічності та класифікації антигенів; будови, класифікації та генетики імуноглобулінів; будови імунної системи організму, її функціонування у нормі та при різних патологічних станах; сучасних методів імунодіагностики, імунокорекції та імунотерапії.

Рекомендована література

Базова література

 1. Біловол О. М., Кравчун П. Г., Бабаджан В. Д. та ін. Клінічна імунологія та алергологія. – Х.: «Гриф», 2011. – 550 с.
 2. Вершигора А. Е. Общая иммунология: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1989. – 736 с.
 3. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю. І. Бажора та ін. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.
 4. Звір Г. І., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 176 с.
 5. Імунологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.0704 – біологія / Укл.: Звір Г. І. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 6. Імунологія: Підручник / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо та ін. – К.:Вища школа, 2005. – 599 с.
 7. Медицинская и санитарная микробиология : Учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / А. А. Воробьев, А. С. Кривошеин, В. П. Широбоков. – М.: Академия, 2003. – 464 с.
 8. Пухлик Б. М. Елементарна алергологія. – Вінниця: Велес, 2002. – 148 с.
 9. Рабсон А., Ройт А., Делвз П. Основы медицинской иммунологии: Пер. с англ. – М.: Мир, 2006. – 320 с.
 10. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 592 с.
 11. Скок М. В. Основи імунології. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 c.
 12. Словник термінів з імунології / М. Мазепа, Г. Звір. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, – 168 с.
 13. Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович И. Г. Иммунология: Учебник. — М.: Медицина, 2000. – 432 с.
 14. Якобисяк М. Імунологія. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 660 c.
 15. Ялкут С. И. Профилактика опухолей. – М.: “Книга-плюс”, 2006. – 456 с.
 16. Ярилин А. А. Иммунология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 750 с.

Допоміжна література

 1. Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие / Под ред. А. В. Караулова. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 651с.
 2. Клінічна імунологія / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва– Одеса: Одес. держ. мед. ун-т., 2000. – 384 с.
 3. Кімакович В. Й., Герич І. Д., Кущ О. О. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини: Біографічні нариси. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2003. – 420 с.
 4. Лаповець Л. Є., Луцик Б. Д. Посібник з лабораторної імунології. – Львів. – 2002. – 173 с.
 5. Медленные инфекции (монография) / Е. С. Белозеров, Ю. И. Буланьков, Е. А. Иоанниди – Элиста: ЗАОр НПП “Джангар”, 2009. – 320 с.
 6. Медуницын Н. В., Покровский В. И. Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней: Учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 512 с.
 7. Прокоп О., Гёлер В. Группы крови человека: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1991. – 312 с.
 8. Севідов В.В. Онкологія: підручник / В. В. Севідов, Н. М.К асевич; за ред. В. П. Баштана. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 232 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус