Інноваційна природоохоронна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Джура Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Інноваційна природоохоронна діяльність нормативна навчальна дисципліна професійної та практичної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія.

Дисципліна викладається у ІІ семестрі обсягом 5 кредитів ЄКТС.

  Обсяг дисципліни:   загальна кількість годин 150_ (кредитів ЄКТС –  5);

48 годин аудиторних занять, з них – 32 години лекцій,

16 годин практичних занять

та 102 години самостійної роботи.

Форма  звітності:  екзамен у ІІ семестрі

Зміст навчальної дисципліни побудовано з акцентом на підготовку висококваліфікованих професійних екологів, здатних здійснювати інноваційну природоохоронна діяльність і розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони  довкілля та сталого природокористування.

Мета дисципліни: розвиток загальних і фахових компетентностей, формування теоретичних знань і системного підходу до здійснення інноваційної природоохоронної діяльності на засадах Програми дій Європейського зеленого курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати:

 • поняття інноваційна природоохоронна діяльність, екологічні інновації та «зелена економіка»;
 • органи державного управління у сфері природокористування та напрями екологічної політики України;
 • значення Концепції сталого розвитку для природоохоронної діяльності;
 • Програму дій Європейського зеленого курсу та його структурні елементи (зміна клімату, енергетика, промислова стратегія для циркулярної економіки, стала та розумна мобільність, збереження біорізноманіття, нульове забруднення, зелена сільськогосподарська політика, фінанси, ЄС як глобальний лідер);
 • міжнародні організації та екологічні програми у природоохоронній діяльності;
 • інновації в галузі природокористування;
 • види екологічних інновації в аграрній галузі виробництва (ресурсозберігаючі технології, «зелений офіс», «чисте виробництво тощо);
 • основні управлінські завдання, що сприятимуть втіленню екологічних інновацій у виробництво України;
 • сутність управління в екологічній діяльності (управління екологічними мережами ПЗФ, управління екологічною безпекою, принципову модель системи екологічного управління);
 • рівень розвитку та стан функціонування екологічної галузі, організацію державної служби за фахом; структуру Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • роль держави у створенні сприятливого середовища для впровадження екологічних інновацій у сільськогосподарське виробництво та промисловість;
 • державні екологічні стандарти;
 • напрямки природоохоронної діяльності, які реалізуються на підприємствах.

вміти:

 • аналізувати структурні елементи Європейського зеленого курсу;
 • організовувати і реалізовувати природоохоронну та ресурсозберігаючу діяльність;
 • оптимізувати процеси природокористування;
 • розв’язувати виробничі ситуації з питань поводження з відходами;
 • втілювати економічно доцільні інноваційні проекти з природоохоронної діяльності;
 • аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно мислити, приймати виважені рішення;
 • моделювати ймовірні шляхи вирішення екологічних проблем;
 • поставити мету діяльності (собі та колективу), коригувати процес досягнення мети, прогнозувати наслідки результатів діяльності;
 • діяти соціально, відповідально та свідомо; працювати в команді.

Матеріали

АНОТАЦІЯ

Силабус:

Завантажити силабус