Інвазійні види та структури ценозів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Назарук К. М.БЛБ - 11м
1112Назарук К. М.БЛО - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108БЛБ - 11мНазарук К. М., Назарук К. М.
116БЛО - 61мНазарук К. М., Назарук К. М.

Опис курсу

Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок про інвазію тварин та рослин, її причини та
наслідки для людини та екосистем.
Завдання: визначення наслідків появи адвентивних видів в угрупованнях, вміння прогнозувати зміни, які
викличуть тварини та рослини, запобігання проникненню адвентивних видів.
знати :
 Основні інвазійні види тварин та їхню біологію;
 Причини інвазії тварин;
 Шляхи інвазії тварин;
 Наслідки інвазії видів для екосистеми та людини;
 Заходи боротьби з адвентивними видами

вміти :
 Визначати наслідки впливу інвазійних видів;
 Розробляти заходи по зменшенню впливу

Рекомендована література

Базова

1. Алимов А.Ф. Биологические инвазии в водных и наземных екосистемах // Алимов А.Ф., Богуцкая Н.Г.
(ред.) / Монография, М.: Товарищество научных изданий КМК. 2004. — 436 с.
2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2 т. – М.: Мир, 1989. Т.
1. – 667с.; Т. 2. – 477с.
3. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: Поллі, 2000. – 316 с.
4. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / колектив авторів; за заг. ред. Пахомова
О.Є. – Харків: Фоліо, 2014. – 670 с.
5. Одум Ю. Екологія: В 2 т. – М.: Мир, 1986. Т.1. – 326с.; Т.2. – 376с.
6. Загороднюк І.  Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та
угруповань  // Фауна в антропогенному ландшафті. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної
Школи, Вип. 8).

Допоміжна

7. Чужеродные виды на территории Росии Экологическая безопасность и инвазии чужеродных организмов.
Сб. мат. Круглого стола в рамках Всероссийской конференции по экологической безопасности России (4-
5 июня 2002 г.). М.: ИПЭЭ им. А.Н. Северцева, IUCN (МСОП), 2002. 118 с.
8. Жукинский В. Н. Адвентивные виды и изменение ареалов аборигенных гидробионтов в поверхностных
водных объектах Украины. Сообщение 2. Лучеперые рыбы / В. Н. Жукинский, Т. А. Харченко, А. В.
Ляшенко // Гидробиол. журн. – 2007. – 43, № 4. – С. 3–24.
9. Гураль – Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Проникнення нових видів слизняків на територію Львівської області,
їх можливе господарське значення та особливості діагностики // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветерин.
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2009. – Т. 11, No 3 (42), ч. 1. – С. 269-276.
10. Gatunki obce w faunie polski. Przegląd i ocena stanu / Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. –
KRAKУW, 2011. – S. 692.
11. Мовчан Ю. В. Риби України. — Київ, 2011. — 420 с.
12. Mooney H.A., Cleland E.E. The evolutionary impact of invasive species. // PNAS. – 2001. – V. 98, ¹ 10. – P.
5446-5451.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму