Історія екодумки

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112БЛЕ - 61мпрофесор Капрусь І. Я.

Опис курсу

Курс викладається студентам екологам на біологічному факультеті. Основний наголос під час викладання даного курсу ставиться на досягненнях українських учених у галузі екології, а також проблемах впливу глобалізації людства на його екологічне майбутнє. Він знайомить
студентів із історією розвитку української екологічної думки, видатними ученими екологами, етапами становлення екології та основними екологічними школами в Україні, сучасними концепціями охорони природи, а також із особливостями впливу на світогляд українських
учених досягнень видатних екологів у Європі.

Рекомендована література

Базова
1. Вернадський В. І. Біосфера. – М.: Мир, 1967.
2. Вернадский В. О науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество.
Научная мысль. Дубна, 1997.
3. Вернадский В. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
4. Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери.- Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
5. Голубець М. А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. – 316 с.
6. Голубець М. А. Середовищезнавство (інвайронментологія). – Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. – 176 с.
7. Голубець М. А., Гнатів П. С., Козловський М. П. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону.- Львів: Поллі, 2007. – 288 с.
8. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33 с.
9. Дедю І. І. Екологічний енциклопедичний словник. – Кишинів, 1990. –406 с.
10. Дідух Я. П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1988. – 191 с.
11. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: ”Лібра”, 1998.-248 с.
12. Книш І.В. Екологічне знання у науковому та освітньому дискурсі: сучасні трансформації: монографiя / І.В. Книш. – Одеса : КУПРIЄНКО СВ, 2017 – 230 с.
13. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 736 с.
14. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М., Россия молодая, 1994.
15. Сидоренко Л. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси. К.: Парапан, 2002. 152 с.
16. Хесле В. Философия и экология. – М., 1994
Додаткова література
17. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.».
18. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. — К.: Вища школа, 2001. — 358 с.
19. Зеленая книга Украинской ССР. – Киев: Наукова думка, 1987. -216 с.
20. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.) – Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.
21. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 408 с.
22. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б. Є. Патона. – К. : ДУ«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012. – 72 с.
23. Попович, С. Ю. Природно-заповідна справа: навч. посібник /С. Ю. Попович. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
24. Прищепа М.О., А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – К.: видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.
25. Проект Стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 2011. – 144с.
26. Стратегічний план дій впровадження в Україні Директиви 92/43/ЕЕС про збереження природних типів оселищ та видів природної флори й фауни (2011–2020) / Х. Зінгстра, В. Костюшин, Л. Мочарська та ін. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 48 с.

Силабус

Завантажити силабус