Історичний розвиток тваринного світу

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Решетило О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ст. наук. співробітник Решетило О. С.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є етапи розвитку та становлення різноманіття тваринного світу в історії нашої планети, а також шляхи формування сучасної фауни і проблеми анторопогенезу.

Міждисциплінарні зв’язки: Зоологія, теорія еволюції, зоогеографія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Теоретичні аспекти походження життя та розвитку тваринного світу.
  2. Хронологічні аспекти розвитку фауни. Антропогенез.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історичний розвиток тваринного світу» є ознайомити студентів із теоріями походження живого та історією розвитку різноманіття тваринного світу.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історичний розвиток тваринного світу» є ознайомити студентів з сучасними теоріями походження живого, розвитком різноманіття тваринного світу протягом геологічних періодів та ер, шляхами формування сучасної фауни та еволюцією людини.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • основні теорії щодо виникнення Всесвіту, зародження життя та появи тварин;
  • характеристику геологічних періодів та ер в історії розвитку Землі та світу тварин;
  • ключові біосферні трансформації, які зумовили еволюційні зміни тваринного світу;
  • характерних представників фауни геологічних періодів та ер;
  • етапи антропогенезу.

вміти:

  • критично осмислювати й аналізувати історичний розвиток різних груп тварин;
  • порівнювати й узагальнювати фундаментальні дані, які стосуються розвиту тварин в історії нашої планети.

Рекомендована література

Аугуста Й., Буриан З. Жизнь древнего человека. – Прага: Артия, 1960. – 159 с.

Аугуста Й., Буриан З. По путям развития жизни. – Прага: Артия, 1966. – 171 с.

Голосницкий А. Путешествие в прошлое. – М., 1957. – 108 с.

Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: История Земли и жизни на ней. – М.: ЭНАС, 2008. – 312 с.

Жерихин В.В., Пономаренко А.Г., Расницын А.П. Введение в палеоэнтомологию. – М.: Товарищество научных изданий «КМК», 2008. – 371 с.

Историческое развитие класса насекомых / под ред. Б.Б. Родендорфа и А.П. Расницына. − М.: Наука, 1980. – 256 с.

Історичний розвиток тваринного світу: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія за спеціальностями 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / укл. О.С. Решетило. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 96 с.

Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология. – М.: Академия, 2011. – 464 с.

Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных: в 3-х т. – М.: Мир, 1992-1993. – Т.1 – 280 с.; Т.2 – 283 с.; Т.3 – 312 с.

Монин А.С. История Земли. – Л.: Наука, 1977. – 228 с.

Мороз О.С. Історія біосфери Землі: у 2-х кн.: Навч. посіб. – K.: Заповіт, 1996. – Кн. 1 – 439 с.; Кн. 2 – 421 с.

Основы палеонтологии СССР // Млекопитающие. – М.: Наука, 1962.– 421 с.

Палеонтология и палеоэкология: словарь-справочник / авт.-сост. В.Г Очев и др.; ред. В.П. Макридин, И.С. Барсков. – М.: Недра, 1995. – 494 с.

Проблемы эволюции птиц: систематика, морфология, экология и поведение / Матер. междунар. конф. памяти Е.Н. Курочкина / М.В. Калякин, Н.В. Зеленков, В.М. Гаврилов (отв. ред.). – М.: КМК, 2013. – 220 с.

Современная палеонтология. Методы, направления, проблемы и практическое приложение: в 2-х т. / под ред. В.В. Меннера и В.П. Макридина. – М.: Недра, 1988. – Т.1 – 540 с.; Т.2 – 383 с.

Черепанов Г.О., Иванов А.О. Палеозоология позвоночных. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24–8 тыс. лет назад) / А.К. Маркова и др. – М.: КМК, 2008. – 556 с.

Rasnitsyn, A.P. & Quicke, D.L.J. (Eds) History of insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002. – 517 p.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму