Збереження фіторізноманіття

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Мамчур З. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ-51мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни “Збереження фіторізноманіття” розроблено для
студентів-магістрів спеціальності «Екологія», під час якого у студентів формується
цілісне уявлення про сучасну картину різноманітності живого, у тому числі рослинного
світу й мікобіоти. Студенти ознайомлюються з місцем рослин і грибів у сучасній системі
світу, історією розвитку уявлень про біорізноманіття органічної природи, підходів до
охорони нижчих евкаріотів, рослин і грибів та їх особливостей у різних типах рослинності.
Мета: поглибити знання стосовно біорізноманіття, оволодіння студентами основними
поняттями фітодиверсіології, закріпити знання про місце рослин і грибів в сучасній
системі світу, історії розвитку уявлень про біорізноманіття органічної природи, підходів
до охорони й збереження нижчих евкаріотів, рослин і грибів та їх особливостей у різних
типах рослинності, теоретичні засади розробки оселищної концепції збереження біотичної
різноманітності в Україні.
Завдання: сформувати у студентів систему знань і умінь про сутність фіторізноманіття,
підходи до оцінювання фіторізномантіття на різних рівнях організації, навчити студентів
проводити дослідження щодо стану фіторізноманіття, оцінювати сучасний стан охорони
фіторізноманіття в Україні.

у системі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2052

 

Рекомендована література

 1. Біорізноманіття Національного природного парку “Черемоський“ : монографія / наук. ред. І. І. Чорней.– Чернівці : Друк Арт, 2015. 248 с.
 2. Важливі ботанічні території України / за ред. В.А. Онищенка. – Київ: Альтерпрес, 2017. 376c.
 3. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с.
 4. Екофлора України / відп. ред. Я.П. Дідух. К.: Фітосоціоцентр, 2000. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 2004. 480 с.; Т. 3. 2002. 496 с.; Т. 5. 2007. 584 с.
 5. Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник / наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. Чернівці: Друк Арт, 2017. 256 с.
 6. Збереження біорізноманіття України (друга національна доповідь) / Під заг. ред. Мовчана Я.І., Шеляга-Сосонка Ю.Р. Київ: Хімджест, 2003. 112 с.
 7. Іващенко О. О., Бурда Р.І. Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні / О. О. Іващенко, Р. І. Бурда // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 46–54. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_10.
 8. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). Київ: Мінекобезпеки України, 1998. 76 с.
 9. Мамчур З. І., Чуба М. В. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Біологічні Студії. 2016. Т. 10. № 1. С. 143–154.
 10. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2019. – Вип. 80. – 12 с.
 11. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018.  442 с.
 12. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. Львів: ЗУКЦ, 2012.  278 с.
 13. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В.. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. 2002. 28 с.
 14. Ситник К. М., Протасов О. О. Міжнародний рік біорізноманіття та перспективи розвитку діверситології // Вісник НАН України. 2010. № 3.
 15. Соломаха В.А. та ін. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю.– К.: Центр учбової літератури, 2005. 123 с.
 16. Стойко С. М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона. / С. М. Стойко. Львів, 2009. 220 с.
 17. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 18. Ткаченко В.С. Степи України: сучасне і майбутнє // Збереження степів України. Київ: Академперіодика, 2002. С. 15–25.
 19. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 580 с.
 20. Фіторізноманіття національних природних парків України / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. Київ: Наук. світ, 2003. 143 с.
 21. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубина, Л.П. Вакаренко. Київ: Хімджест, 2003. 248 с.
 22. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси України: біорізноманітність та збереження // Укр. ботан. журн.   Т. 58, №5. С. 519–529.
 23. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ємельянов І.Г. Концептуальні засади наукового розуміння біорозмаїття // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. Київ, 1997. С. 11–24.
 24. Denisow B., Wrzesień M., Mamchur Z., Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine) // Acta 2017. Vol. 70 (4). P. 1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 25. European Centre for Nature Conservation: Knowledge for Ecological Networks [Electronic source]. – Access mode : http://www.ecologicalnetworks.eu/
 26. Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy [Electronic source]. – Access mode : http://www.peblds.org/

 Інформаційні ресурси

 

The Convention on Biological Diversity [Electronic source]. – Access mode : http://www.cbd.int/

http://www.botany.kiev.ua/doc/ch_kn_konf_2014.pdf

http://www.fao.org/biodiversity/components/plants/en/

http://www.flmnh.ufl.edu/museum-voices/soltis-lab/

http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/biolat/biodivstrat_2020/ws_invasive_arten/

https://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_climate_change_on_plant_biodiversity

http: / www.iucn/org  – International Union for the Conservation of Nature

http: / www.biodiv.org – Convention on Biological Diversity

http: / www.iale.org.uk  – International Association for Landscape Ecology

http: / www.wcmc.org.uk  – World Conservation Monitoring Centre

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму