Магістерський семінар з зоології

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БЛБ - 11м

Опис курсу

Мета: поглибити знання щодо сучасних проблем зоології та екології, удосконалити вміння
представляти результати досліджень.
Завдання: покращити розуміння наукових проблем і сучасній зоології, вміння вести наукову
дискусію, представляти результати своїх досліджень.
У результаті вивчення курсу студент повинен

знати :
– актуальні проблеми зоології та екології;
– основні етапи наукового дослідження;
– зоологічні методи дослідження;
– основні принципи оформлення та представлення наукової роботи.
– вміти :
– вести наукову дискусію
– представляти результати своїх досліджень.

Рекомендована література

Базова

1. Ecological relationships of plants and animals. Oxford University Press, 1990 – 288 р.
2. Абатуров Б.Д. Млекопитающие как компонент экосистем. М.: Наука. 1984. 288 с.
3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2 т. – М.:
Мир, 1989. Т. 1. – 667с.; Т. 2. – 477с.
4. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин. – Херсон: Олді-Плюс, К.: Ліра-К, 2012. – 232 с.
5. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: Поллі, 2000. – 316 с.
6. Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів / За ред. І. В. Делегана. —
Львів: Поллі, 2005. — 600 с.
7. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981.
8. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / колектив авторів; за заг. ред.
Пахомова О.Є. – Харків: Фоліо, 2014. – 670 с.
9. Жизнь животных в 6 томах. – М.: Просвещение, 1968−1971.
10. Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку). –
Канів, 1999. – 224 с.
11. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2010. – 399 с.
12. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998. – 248 с.
13. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 499 с.
14. Наумов С.П. Зоология позвоночных.– М.: Просвещение, 1982.
15. Одум Ю. Екологія: В 2 т. – М.: Мир, 1986. Т.1. – 326с.; Т.2. – 376с.
16. Осадча О., Лук’янчук З. Посібник з охорони та управління IBA територіями. – Київ, 2006. – 130
с.
17. Пианка Э.Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 400 с.
18. Самарський С.Л. Зоологія хребетних.– К.: Вища школа, 1976.
19. Хадорн Э., Вернер Р. Общая зоология.– М.: Мир, 1989.
20. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха — К.: Глобалконсалтинг, 2009.–
900 с.
21. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтин, 2009. – С.
600.
22. Чернова Н.М., Билова О.М. Екологія. – К.: Вища школа, 1986. – 231 с.
23. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Дідух Я.П., Загороднюк І.В.
та ін. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. –
Київ: Хімджест, 2003. – 248 с.

24. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г.Зоологія безхребетних: підручник у З кн. Т.1. К.,
Либідь, І996.

Допоміжна

1. Бондаренко В.Д. Біотехнія: Навч. посібник: у 2 ч. – Львів: ІЗМН, 1998. Ч.1. – 260 с.; Ч.2. –
352 с.
2. Бобринский Н. А., Кузнецов Б. А., Кузякин А. П. Определитель млекопитающих СССР. –
М.: Просвещение, 1965. – 382 с.
3. Реймерс Н.Ф. О некоторых особенностях средообразующей роли позвоночных животных //
Средообразующая роль животных. М.: Изд-во МГУ. 1970. С. 14-15.
4. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999 – 360 с.
5. Дуров В.В. Влияние кабана на состояние его кормовых растений в районе Кавказского
заповедника // В кн. «Средообразующая деятельность животных». – М. Изд. МГУ, 1970. –
С.80-83.
6. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Ґрунтотворна роль ссавців. Біологічне різноманіття України.
Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). − Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. − С.
200–228.
7. Абатуров Б.Д. Роль животных-землероев в перемещении химических веществ в почве //
Проблемы биогеоценологии. М.: Наука. 1973. С. 5-11.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму