Методологія наукових досліджень (ОПП “Мікробіологія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Галушка А. А.БЛБ - 12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 12мдоцент Галушка А. А.

Рекомендована література

Базова

 1. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 142 с.
 2. Гнатуш С. О., Галушка А. А. Методичні вказівки до вивчення курсу “Методологія наукових досліджень у мікробіології” для студентів біологічного факультету спеціальності 091 – “Біологія”. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 43 с.
 3. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
 4. Михайлов В. М., Попова Л. О., Чуйко О. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 220 с.
 5. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових досліджень. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 180 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 7. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.

Допоміжна

 1. XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського: вимоги до тез [Електронний ресурс]. – 2018. – Ум. доступу:http://old.bioweb.lnu.edu.ua/postup/requirements.htm.
 2. Біологічні студії / Studia Biologica: керівництва для авторів [Електронний ресурс]. – Ум. доступу:http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/about/submissions#authorGuidelines.
 3. Вісник Дніпропетровського університету. Серія біологія, екологія / Biosystems Diversity. [Електронний ресурс]. – Ум. доступу: https://ecology.dp.ua/index.php/ECO.
 4. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання: чинний з 22.06.2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 26 с.
 5. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.
 6. Mohapatra A., Mohapatra P. Research methodology: a handbook. – Gurgaon: Partridge India, 2014. – 124 p.

Матеріали

Методичні вказівки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму