Методологія наукових досліджень у зоології

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Хамар І. С.БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мдоцент Шидловський І. В., Назарук К. М.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: є ознайомлення студентів із основними етапами проведення наукового дослідження в зоології.
Завдання: вивчення сутності наукового дослідження та правильне формулювання об’єкту, предмета і
завдань наукового дослідження;
вироблення вміння аналізу польової документації, архівних, фондових матеріалів, застосування
математичних та інших сучасних методів досліджень;
оформлення наукової роботи;
представлення наукової роботи.
Студенти повинні:
знати :
методологію та методи наукової роботи й правила їх застосування;
особливості наукової роботи зоолога та її організації;
основні етапи наукового дослідження;
зоологічні методи дослідження;
основні принципи оформлення та представлення наукової роботи.
вміти :
застосовувати загальнонаукові і спеціальні зоологічні методи під час проведення наукових досліджень,
інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень,
вести літературний пошук на задану тему, в тому числі і з використанням сучасних комп’ютерних баз
даних.
науково викладати сутність отриманих результатів у курсових та дипломних роботах, кандидатських та
докторських дисертаціях.

Рекомендована література

Базова

1. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Соловій І.П., Рудишин І.П. Облік диких тварин. Практичні
рекомендації.– Львів: Вільна Україна, 1989.
2. Вимірювання хребетних тварин : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної
роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування /
Укл.:  І.В.Дикий ,  А.Т.Затушевський , В.В.Лєснік ,  К.М.Назарук ,  І.В.Шидловський . – Львів : Львівський

національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
3. Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 172 с.
4. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. Навчальний посібник. Львів:
Поллі, 2005. – 600 с.
5. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981.
6. Ільєнко М.М. Теріологія. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с.
7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.:
Кондор, 2006. – 206 с
8. Лудченко Ф.Ф., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / Под
ред. А.А. Лудченко Киев: О-во «Знание», 2001.- 113 с.
9. Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. К., Вища школа, 1977.
10. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных.- Ч.1, Ч.2.– М.: Высш. школа, 1979.
11. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів,
аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
12. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.– М.: Пищ.пром-сть, 1966.
13. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / Челябинский государственный
университет, Челябинск, 2002, 138 с.
14. Сокур I. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавцiв України. – К.: АН УРСР, 1961 Б. – 84 с.
15. Сокур І. Т. Ссавці фауни України і їх господарське значення. – К.: Радянська школа, 1960 А. – 212 с.
16. Стеченко Д.М. та ін. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
17. Царик Й. В., Яворський І. П., Шидловський І. В. та ін. Хребетні тварини західних областей України. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 52 с.
18. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. К.:Либідь, 1995.

Допоміжна

1. Загороднюк І.В. Ключі до визначення вищих таксонів звірів фауни України і сусідніх регіонів та
принципи їх побудови // Вестн.зоол., Т.32.– № 1―2.–С. 126―150.
2. Сокур И. Т. Млекопитающие фауны Украины (исторические изменения, экология, практическое
значение и пути рационального использования) // Автореф. дисс…. док. биол. наук. – Харьков: ХОТК3
Гос. ун-т им. А. М. Горького, 1961 В. – 17 с.
3. Хадорн Э., Вернер Р. Общая зоология.– М.: Мир, 1989.
4. Хаусман К. Протозоология. М.:Мир, 1988.

Інформаційні ресурси

http://ornithology.su/
http://bse.sci-lib.com/article085091.html
www.corvi.da.ru
www.nmnh.si.edu/BIRDNET/
www.catarrh.narod.ru/corvidae/
www.naturesound.com/birds/birds.html
http://aves.org.ua/pages/history.htm
http://www.wuos.org.ua/
http://birdwatch.org.ua/links.html
http://birdlife.org.ua/
http://www.twirpx.com/file/391260/
http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?action=url/view&url_id=15652
http://books4study.name/b3755.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/99070/
http://www.genebee.msu.su/journals/invert-r.html
http://www.mavicanet.ru/lite/ukr/3676.html
http://www.mega-press.ru/item.132357.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму