Методи викладання фізіології рослин у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології та екології рослин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116
1016БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132
1016БЛБ - 11м

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Методи викладання фізіології рослин у вищій школі”є ознайомлення студентів із дидактичними основами і нормативними документами викладання фізіології рослин у вищих навчальних закладах України з урахуванням професійної спрямованості навчального закладу та рівня його акредитації. Основними завданнями вивчення курсу є ознайомлення студентів із структурою ступеневої вищої освіти та кваліфікаційними рівнями підготовки фахівців, із науково-дослідницькою діяльністю у вищій школі, основними формами організації навчання та методами проведення занять, організації самостійної роботи студентів, особливостями навчальних практик із фізіології рослин.

Рекомендована література

1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К., 1997. – 63 с.
2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремінь, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
4. Закон України «Про вищу освіту» зі змінами від 2015 р.
5. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.L Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 268 с.
6. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В.Нагаєв: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. — 232 с.
7. Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2002. – № 4. – С. 36-41.
8. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2011.– 486 с.
9. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005.– 399 с.
10. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
11. Туркот Т. І., Педагогіка вищої школи. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.