Методи екологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Джура Н. М.БЛЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232БЛЕ-11сдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Методи екологічних досліджень – нормативна навчальна дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія.

Дисципліна викладається у ІІ семестрі обсягом 4 кредити ЄКТС. Зміст навчальної дисципліни побудовано з акцентом на практико-орієнтовану спрямованість і підготовку висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони  довкілля та сталого природокористування, що передбачає застосування теорій та методів екологічних досліджень.

Силабус:

Завантажити силабус