Методика проведення лабораторних робіт в школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Гнатуш С. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛО - 61мдоцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Методика проведення лабораторних робіт в школі» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми магістра, яку викладають в ІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Навчальні матеріали розміщено на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3686

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Характеристика шкільних лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт з біології та екології.
2. Лабораторні дослідження, лабораторні і практичні роботи в різних розділах біології.

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика проведення лабораторних робіт в школі” є ознайомлення студентів з методикою організації і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт з біології та екології, а також набуття навичок зі застосовування здобутих знань для вирішення завдань з формування дослідницьких компетентностей у школярів.

Рекомендована література

 1. Нікітченко Л. О. Левчук Н. В. Методика навчання біології та природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Вінниця, 2016. 95 с.

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 1. Шулдик В .І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-трансферною системою навчання): Навч.-метод. посібник (вид. 2-е, змін. й доповн.). Умань: ПП Жовтий, 2011. 190 с. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/706/1/schuldik_2011.pdf.pdf
 2. Олійник І. В., Пугач М. І., Турчин О. В. Біологія. Практикум: 7 клас. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2017. 48 с. https://bohdan-books.com/upload/iblock/06f/06f0301887c03a0a111a7406230125ce.pdf
 3. Баюрко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2016. № 2 (12). С. 140–145. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vduep_2016_2_24
 4. Коцун Л. О., Кузьмішина І. І.,Коцун Б. Б. Біологія рослин та методика її навчання в школі: методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання/ Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б. Б. Коцун. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2020. – 26 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18382/1/Biolohiia%20roslyn%20metod.pdf
 5. Токарівська, Д. П., Фаль, Л. М. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності : навч.-метод, посіб. X. : Основа, 2011. 126 с.
 6. Шамрай, С. М., Задорожний, К. М. Біологічні дослідження. Планування і проведення. X.: Основа. 112 с.
 7. Шевчук, О. А. Методичні рекомендації для лабораторних занять з курсу «Методика досліджень на шкільних ділянках» : для студ. природ.-геогр. фак. спец. «Біологія і хімія». Вінниця: «Ландо ЛТД», 2011. 77 с.
 8. Андрійченко В. М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і самореалізації особистості учня // Біологія.2006.№ 32. С. 9-13.
 9. Богданова О. К. Інноваційні підходи до викладання біології. Х.: Основа, 2003. 128 с.

Матеріали

Теми і план практичних робіт

з курсу «Методика проведення лабораторних робіт в школі»

 

Тема 1. Вступне заняття. Роль практичних занять у вивченні біології

Про організацію роботи на практичних заняттях, необхідне обладнання, програми та технології. Вимоги до підготовки питань на заняття семінарського типу. Вимоги до розробки уроків з лабораторними дослідженнями, лабораторними і практичними роботами. Обґрунтування необхідності застосування технологій проблемного навчання та інтерактивних методів навчання. Про критерії оцінювання роботи студента на занятті та його самостійної роботи в позааудиторний час.

Про організацію роботи на платформі Мoodle для забезпечення дисципліни: особливості та вимоги.

Бесіда на теми: Роль практичних занять у вивченні біології. Значення інтерактивних методів навчання у стимулюванні й мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Вибір вчителем біології форм навчальної діяльності учнів та їх оптимальне поєднання. Обмін враженнями про практичні заняття у школі, в якій навчався.

 

Тема 2. Використання практичних методів навчання біології й технологій інтерактивного навчання під час проведення лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт

Готують 7 студентів.

 1. Характеристика практичних методів навчання на практичній частині уроку. Роль практичних методів навчання для трудового виховання учнів. Приклади.
 2. Методичний аналіз шкільних підручників для учнів 6-7 класів щодо реалізації практичної частини програми.
 3. Методичний аналіз шкільних підручників для учнів 8-9 класів: практичний аспект.
 4. Методичний аналіз шкільних підручників для учнів 10-11 класів: практичний аспект.
 5. Вимоги до демонстрування дослідів, організації спостережень і самоспостережень з біології. Приклади.
 6. Характеристика активних методів навчання на практичній частині уроку. Технологія проблемного навчання.
 7. Характеристика інтерактивних методів навчання на практичній частині уроку. Технології інтерактивного навчання.

 

Тема 3. Розробка уроків з лабораторними дослідженнями або лабораторними роботами з ботаніки (6 клас)

Готують 3 студенти.

Обрати тему і тип уроку з ботаніки для написання конспекту та реалізування його практичної частини. Написати розгорнутий конспект уроку з наявністю лабораторного дослідження чи лабораторної роботи з використанням методів проблемного навчання чи інтерактивних технологій. Скласти різнорівневі завдання для контролю умінь учнів, сформованих на такому уроці. Проаналізувати урок, який проводить колега.

 

Тема 4. Розробка уроків з лабораторними дослідженнями, лабораторними і практичними роботами з зоології (7 клас)

Готують 4 студенти.

Обрати тему і тип уроку з зоології для написання конспекту та реалізування його практичної частини. Написати розгорнутий конспект уроку з наявністю лабораторного дослідження чи лабораторної роботи з використанням методів проблемного навчання чи інтерактивних технологій. Скласти різнорівневі завдання для контролю умінь учнів, сформованих на такому уроці. Проаналізувати урок, який проводить колега.

 

Тема 5. Розробка уроків з лабораторними дослідженнями, лабораторними і практичними роботами з біології людини (8 клас)

Готують 3 студенти.

Обрати тему і тип уроку з біології людини для написання конспекту та реалізування його практичної частини. Написати розгорнутий конспект уроку з наявністю лабораторного дослідження, лабораторної чи практичної роботи з використанням методів проблемного навчання чи інтерактивних технологій. Скласти різнорівневі завдання для контролю умінь учнів, сформованих на такому уроці. Проаналізувати урок, який проводить колега.

 

Тема 6. Розробка уроків з лабораторними дослідженнями, лабораторними і практичними роботами з загальної біології (9 клас)

Готують 4 студенти.

Обрати тему і тип уроку з загальної біології для написання конспекту та реалізування його практичної частини. Написати розгорнутий конспект уроку з наявністю лабораторного дослідження, лабораторної чи практичної роботи з використанням методів проблемного навчання чи інтерактивних технологій. Скласти різнорівневі завдання для контролю умінь учнів, сформованих на такому уроці. Проаналізувати урок, який проводить колега.

 

Тема 7. Розробка уроків з практичними роботами для учнів 10-11 класів

Готують 7 студентів.

Обрати тему і тип уроку для написання конспекту та реалізування його практичної частини програми для учнів 10-11 класів. Написати розгорнутий конспект уроку з наявністю практичної роботи з використанням методів проблемного навчання чи інтерактивних технологій. Скласти різнорівневі завдання для контролю умінь учнів, сформованих на такому уроці. Проаналізувати урок, який проводить коллега.

 

Тема 8: Реалізація практичної частини програм з біології під час організації позаурочної і позакласної роботи з біології. Підсумки

Готують 7 студентів.

 1. Позаурочна робота у кабінеті, кутку живої природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці.
 2. Позаурочна робота в природі та під час тематичних екскурсій.
 3. Види позакласної роботи – індивідуальна, групова, масова як елемент реалізації практичної частини програми з біології.
 4. Дослідницька робота учнів у позаурочний час.
 5. Організація проєктної діяльності учнів. Особливості проєктів екологічного змісту. Розроблення тематики таких проектів. Алгоритм створення проектів.
 6. Тематичні біологічні виховні заходи, приклади практичних завдань на таких заходах.
 7. Біологічні олімпіади, аналіз практичних завдань для учнів з різних розділів біології.

Підсумки.

Силабус:

Завантажити силабус