Методика проведення лабораторних робіт в школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Яворська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Дисципліна «Методика проведення лабораторних робіт в школі» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми магістра, яку викладають в ІІ семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

  1. Характеристика шкільних лабораторних досліджень.
  2. Лабораторні роботи в різних розділах біології.

У першому модулі розглядають основні характеристики різних видів лабораторних досліджень, що стосуються підходів до організації, вибору об’єктів, часу і специфіки проведення.

У другому модулі аналізують місце і роль лабораторних робіт для вивчення різних організмів – об’єктів біології

Рекомендована література

Основна література:

  1. Комарова О. Методика проведення лабораторного практикуму з біології (11 клас) // Біологія і хімія в школі, 2008. № 3. С. 20–23. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1856
  2. Олійник І.В., Пугач М.І., Турчин О.В. Біологія. Практикум: 7 клас. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2017. 48 с.

https://bohdan-books.com › upload › iblock

  1. Шулдик В.І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-трансферною системою навчання): Навч.-метод. посібник (вид. 2-е, змін. й доповн.). Умань: ПП Жовтий, 2011. 190с.

https://dspace.udpu.edu.ua › jspui › bitstream › schuldik_2011.pdf.pdf

  1. Нікітченко Л.О.Левчук Н.В. Методика навчання біології та природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Вінниця, 2016. 95 с.

library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  1. Баюрко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2016. №2(12). С. 140–145.

Додаткова література:

  1. https://works.doklad.ru/view/0nYAlLZAf_0.html
  2. strokan.at.ua › pdf › lpr-posibnik

3. https://naurok.com.ua › Бібліотека › Біологія