Методика викладання біології

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Колісник Я. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Колісник Я. І.

Опис курсу

Дисципліна «Методика викладання біології» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми підготовки першого рівня вищої освіти (бакалавра), яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити ЄКТС. Програма навчальної дисципліни включає два змістові модулі: методика викладання як наука, принципи та зміст біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, методи викладання біології; форми організації навчальної роботи з біології, сучасний стан біологічної освіти, перспективи її розвитку.

Метою викладання дисципліни “Методика викладання біології” є ознайомити студентів із завданнями та методами методики викладання біології, принципами побудови шкільного курсу “Біологія”, завданнями навчально-виховної роботи по біології в школі, методичними умовами формування і розвитку біологічних понять, методами викладання та контролю знань учнів з біології, формами організації навчальної роботи з цього предмету, вимогами до кабінету з біології, його структурою; формувати вміння аналізувати зміст програми та шкільні підручники з біології, складати тематичне та поурочне планування, використовувати різноманітні методи навчання, готувати і проводити різні типи уроків, позакласну і позаурочну роботу з біології, здійснювати педагогічний аналіз уроку.

Силабус:

Завантажити силабус