Методи викладання зоології у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016БЛБ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛБ - 11м

Опис курсу

Мета: ознайомити магістрів із знаннями про особливості  викладання зоологічних дисциплін у вузах,
сформувати систему знань та навичок, вміння викладання зоології, ознайомити із особливостями
професійної майстерності та педагогічної техніки викладача.
Завдання:
– ознайомлення із законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією її розвитку за Болонським
процесом;
– ознайомлення з методами, структурою і змістом, принципами та засобами навчально-виховного процесу
у вищій школі;
– оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, творчого застосовування знань і
способів діяльності, засвоєних під час вивчення зоологічних дисциплін;
– навчання планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних
занять;
– формування вміння застосовувати сучасні технології навчання при викладанні зоологічних дисциплін;
– оволодіння навичками підготовки та технікою проведення різних форм організації навчання у вищій
школі, здійснювати їх педагогічний аналіз;
– набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 сутність, структуру, особливості та закономірності процесу навчання у вузі;
 принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) у вищу
освіту України;
 освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні;
 структуру навчального плану, навчально-методичного комплексу та документів, що входять до
його складу;
 методику підготовки та проведення основних форм організації навчання у вищій школі;
 основні форми самостійної роботи студентів;
 форми контролю знань і практичних умінь студентів, критерії оцінювання знань;
 особливості діяльності, педагогічну культуру викладача вищої школи.
вміти:
 самостійно вивчати нормативні документи, щодо організації навчального процесу, освітньо-
кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм фахівця тощо;
 складати план-конспект, опорний конспект та проводити лекції;
 готувати презентації згідно теми лекції;
 готувати та проводити лабораторні, семінарські та практичні заняття;
 аналізувати якість проведення різних форм занять;
 активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів при вивченні зоологічних дисциплін;
 узагальнювати та впроваджувати передовий досвід організації навчального процесу та навчально-
методичної роботи;
 діагностувати засвоєння навчального матеріалу.

Рекомендована література

Базова

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підруч. для студ. – К.: Либідь, 1998.
– 558 с.
2. Гладуш В. А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навчальний посібник. –
Дніпропетровськ, 2014. – 417 с.
3. Дзюба П.А., Зайцева Т.А. Посібник до вивчення дисципліни « Методика викладання фахових
дисциплін у вищій школі. – Д.: Ліра, 2015. – 24 с.
4. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти. Навчальний посібник. –
Харків –ХНАМГ. − 2008. – 140 с.
5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.
6. Малихін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. Методика викладання у вищій школі:
навчальний посібник. – Сімферополь: Дайфі, 2011. – 270 с.
7. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. – К.: ЧП, 2007. – 211 с.
8. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
9. Подласий И.П. Педагогика.- М.: ВЛАДОС, 2002. – 569 с.
10. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2000.
11. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.
Допоміжна

1. Авдєєнко А.П. Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи студентів
/А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111.
2. Адамова І.З., Багрій К.Л. Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх
творчого потенціалу // Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі. – Випуск ІІ (58), 2015.
– С. 237-244.
3. Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк:
Ландон-ХХІ, 2011. – 228с.
4. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е
видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с.
5. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. – Львів.: ЛНУ імені Івана
Франка, 2013. – 360 с.
6. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252.
7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – Київ, 2003. – 271 с.
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою
навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.
9. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка,
2007. – 608 с.
10. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2011.– 486 с.
11. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
12. Лунячек В.Е.Основи педагогіки вищої школи: навчальний посібник. − Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна,
2014. − 252 с.
13. Максимюк С.П. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670с.
14. Мисак Н.Ф. Педагогіка і психологія вищої школи. Методичні рекомендації для підготовки до
семінарських занять студентами спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього
середовища”. Частина І “Педагогіка вищої школи”. – Львів, 2014. – 39 с.
12. Мисак Н.Ф. Педагогіка і психологія вищої школи. Методичні рекомендації для підготовки до
семінарських занять студентами спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього
середовища”. Частина ІІ “Педагогіка вищої школи”. – Львів, 2014. – 56 с.
13. Щербань П. М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища школа, 2002. – 212.
Інформаційні ресурси

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 .
2. http://www.osvita.org.ua/
3. http://biology.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму