Молекулярна біологія

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Стасик О. Г.БЛБ - 33с, БЛБ - 34с
616Сабадашка М. В.БЛБ - 31с, БЛБ - 32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616БЛБ - 31сСабадашка М. В.
БЛБ - 32сСабадашка М. В.
БЛБ - 33сдоцент Стасик О. Г.
БЛБ - 34сдоцент Стасик О. Г.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є молекулярні механізми загальних біологічних процесів, а саме: транскрипції, процесингу РНК, білкового синтезу, реплікації, репарації та рекомбінації ДНК; принципи структурної організації білків і нуклеїнових кислот, структурні та динамічні властивості макромолекул і макромолекулярних комплексів, які забезпечують здійснення біологічних функцій.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Молекулярна біологія” є

 • навчити студентів орієнтуватися в сучасних концепціях молекулярної біології,
 • дати цілісне уявлення про молекулярні механізми збереження і реалізації генетичної інформації, структуру і функції нуклеїнових кислот і білків, методи аналізу біологічних послідовностей та просторових структур біологічних макромолекул,
 • сформувати у студентів цілісний і системний погляд на організацію біологічних структур на молекулярному рівні та механізми реалізації генетичної інформації.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Молекулярна біологія” є

 • звернути увагу студентів на структурно-функціональну організацію біологічних макромолекул, організацію і генетичну функцію хромосом, будову геномів, редуплікацію ДНК та її молекулярні механізми, зворотну транскрипцію, генетичний код, модифікацію і рестрикцію ДНК, репарацію пошкоджень ДНК, генетичну рекомбінацію; ензимологію генетичних процесів;
 • розглянути динаміку білків та механізми дії ферментів, фолдинг білків, протеоміку, як нову галузь молекулярної біології та експериментальні методи вивчення структури нуклеїнових кислот і білків.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні концепції структурної організації білків і нуклеїнових кислот,
 • механізми відтворення і реалізації генетичної інформації,
 • теоретичні основи експериментальних методів дослідження просторової структури біологічних макромолекул,
 • основи інформатики і комп’ютерного моделювання.

уміти:

 • співставляти розвиток патологічних станів з порушеннями молекулярних механізмів внутрішньоклітинних процесів;
 • практично застосовувати теоретичні знання у вирішенні завдань сучасної біології;
 • проводити аналіз білків і нуклеїнових кислот, працювати з банками даних біологічних послідовностей в мережі Інтернет,
 • володіти комп’ютерними програмами роботи з біологічними послідовностями,

цілісно і системно мислити.

Рекомендована література

 1. Билич Г.Л., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология. – СПб.: Деан., 1999. – 112 с.

 2. Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А. Биомембранология: Учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во Кар. НЦ РАН, 2006. – 226 с.
 3. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. – М.: Мир, 1997. – 624 с.
 4. 4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с.
 5. Молекулярная биология. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот // Под ред А.С. Спирина. М.: Высш. шк., 1990. – 52 с.
 6. Мушкамбаров Н.Н., Кузнєцов С.Л. Молекулярная биология. – М.: ООО Медицинское информационное агентство, 2003. – 287 с.
 7. Пальцев М.А., Иванов А.А. Межклеточные взаимодействия. – М.: Медицина, 1995. – 224с.
 8. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. – М.: Наука, 2000. – 830 с.
 9. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб.: СПбГТУ, 1999. – 521 с.
 10. Степанов В. М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. М.: Высш. шк., 1996. – 335с.
 11. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. Підручник. Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. – 384 с.  http://biology.org.ua/files/lib/MolBiol_sivolob.pdf
 12. Ali Khalifa. Applied molecular biology; eds: ( Fathi Tash and Sanna Eissa). 109 pages. Egypt. University Book Center. 2002.  Available in paper copy from the publisher.
 13. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the cell. 1392 pages. Garland Science; 5 edition (November 16, 2007).ISBN. 9780815341055.
 14. Robert F. Weaver. Molecular Biology. 600 Pages. Fourth Edition. McGraw-Hill International Edition. ISBN 978-0-07-110216-2. Available in paper copy from the publisher.
 15. William B. Coleman, Gregory J. Tsongalis. Molecular Diagnostics. For the Clinical Laboratorian: 592 pages. Humana Press; 4th Printing. edition (August 15, 2005).  ISBN 1588293564. Available in paper copy from the publisher.
 16. Tom Strachan  and Andrew P. Read. Human genome organization. (Internet). Human Molecular Genetics. 2nd edition. New York: Wiley-Liss; 1999. ISBN-10:1-85996-202-5. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7587/table/A653/?report=objectonly
 17. Tom Strachan  and Andrew P. Read. Human Nuclear and Mitochondrial  DNA. (Internet). Human Molecular Genetics. 2nd edition . New York: Wiley-Liss; 1999. ISBN-10:1-85996-202-5. Retrieved from  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7587/table/A653/?report=objectonly

Матеріали

Посилання, за яким зареєстровані на дисципліну студенти можуть ознайомитися з лекційним матеріалом, літературними джерелами, контрольними запитаннями та ін.: І потік http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=246, ІІ потік http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=260

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму