Наукова і освітня діяльність на територіях ПЗФ

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 61мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Кількість годин: 120 год: лекції – 32; практичні заняття -16;
Форма контролю: Залік
Викладач: доцент Мамчур Звенислава Ігорівна https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/mamchur-z-i-2

Метою дисципліни «Наукова і освітня діяльність на територіях ПЗФ» є поглиблення знань з теоретичних основ, методики та організації наукової й освітньої діяльності на територіях об’єктів природно-заповідного фонду із застосування сучасних наукових методів проведення екологічних досліджень, розуміння необхідності, мети і завдань екологічної й
освітньо-виховної діяльності. Важливим є розуміння особливостей діяльності на територіях різних типів режиму об’єктів природно-заповідного фонду.
Завданням курсу є:
 деталізування ведення Літопису природи як обов’язкової форми спостережень;
 поглиблення вміння проведення наукових досліджень природних комплексів;
 забезпечення постійного спостереження за їхніми змінами, особливо в умовах
рекреаційного використання,
 екологічне прогнозування, розробка наукових рекомендацій основ охорони,
відтворення і ефективного використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів;
 врахування міжнародних наукових програм, зокрема у діяльності біосферних заповідників;
 вміння виділяти наукову, природоохоронну, естетичну, освітню, історико-культурну, музейну, етичну й естетичну, лікувальну-оздоровчу, релігійну цінності територій ПЗФ;
 розробляти науково обґрунтовані моделі використання об’єктів ПЗФ у рекреаційних цілях, враховувати аспекти туризму й управління відходами на природоохоронних територіях;
 володіти особливостями роботи з усіма верствами населення для забезпечення принципу безперервності екологічної освіти та виховання;
 використовувати у практичній діяльності інноваційні технології екоосвітньої діяльності;
 проводити різноманітні лекції, тренінги, заняття, форми дискусій і диспутів у рамках освіти для сталого розвитку для різних груп населення;
 організовувати і здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати в навчально-виховному процесі;
 формувати звички соціально відповідальної поведінки рекреантів у повсякденному житті для збереження довкілля загалом й адаптації до умов проживання на певній території зокрема.

Рекомендована література

 1. Андронов В.А., Варивода Є.О., Тітенко Г.В. Заповідна справа: Навч. Посіб. – Х.: НЦУЗУ, 2013. 204 с.
 2. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково-методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011. – 200 с.
 3. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с.
 4. Гринчишин Н.М. Природно-заповідна справа : навч. посіб. / Н.М. Гринчишин. –Львів: ЛДУБЖД, 2008. 224 с.
 5. Екофлора України / відп. ред. Я.П. Дідух. К.: Фітосоціоцентр, 2000. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 2004. 480 с.; Т. 3. 2002. 496 с.; Т. 5. 2007. 584 с.
 6. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003.  306 с.
 7. Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник / наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. Чернівці: Друк Арт, 2017. 256 с.
 8. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). Київ: Мінекобезпеки України, 1998. 76 с.
 9. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018.  442 с.
 10. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. Львів: ЗУКЦ, 2012.  278 с.
 11. Основи еколого-натуралістичної освіти: Науково-методичний посібник / За ред. В.В.Вербицького. К., 2005. 490 с.
 12. Природно-заповідний фонд  України:  території  та  об’єкти загальнодержавного значення / Гол. ред. К.М. Ситник. К. : ТОВ  «Центр  екологічної  освіти  та  інформації»,  332с.
 13. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. / За ред. Т.Л. Андрієнко. К.: Академперіодика, 2002. 103 с.
 14. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В.. Фітоінвазії в Україні як загроза
 15. Решетюк О.В. Заповідна справа: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / О.В. Решетюк. –Чернівці: Рута, 2007. 100 с.16.
 16. Решетюк О.В. Заповідна справа: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О.В. Решетюк. –Чернівці: ЧНУ, 2008. 232 с.
 17. Розбудова екомережі України. / Під наук. Ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонко. – К.: Програма розвитку ООН (UNDP), 1999.  127 с.
 18. Стойко С. М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона. / С. М. Стойко. Львів, 2009. 220 с.
 19. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 20. Ткаченко В.С. Степи України: сучасне і майбутнє // Збереження степів України. Київ: Академперіодика, 2002. С. 15–25.
 21. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 580 с.
 22. Фіторізноманіття національних природних парків України / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. Київ: Наук. світ, 2003. 143 с.

Інформаційні ресурси