Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БЛЕ - 11мдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є розвиток у студентів етики наукового спілкування, розширення та поглиблення комплексу знань і розуміння теоретичних основ екології, застосування їх у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля, формування цілісного та комплексного погляду на екологію і сутність реалізації її наукових мети й завдань. Важливим є сформувати цілісне уявлення про сучасну екологію як комплексну наукову галузь, з’ясувати роль і особливості системного підходу в екології, оволодіти понятійно-термінологічним апаратом, фахово застосовувати теоретичні знання, набуті упродовж навчання у професійній діяльності. Знання таких підвалин є засадами підготовки студентів до адекватного сприйняття нових актуальних проблем і напрямів подальшого прогресу екологічної науки.
Основними завданнями дисципліни «Магістерський семінар» є :
 формування критичного осмислення проблем у професійній діяльності;
 аналіз сучасних напрямів наукових досліджень із проблем охорони природи;
 оволодіння методами наукового аналізу проблеми;
 закріплення навичок роботи з джерелами наукової інформації;
 набуття студентами навичок підготовки та проведення наукових доповідей, ведення академічної дискусії, наукової полеміки;
 набуття навичок підготовки і представлення презентацій;
 розвиток у студентів уміння вести наукову дискусію та рецензування наукових доповідей;
 розвиток здатності до самоосвіти;

 набуття навичок критичного аналізу наукової літератури і викладення результатів  наукового дослідження.

Рекомендована література

Література та інформаційні ресурси

Буяк Б. Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом / Б. Буяк // Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнар. благод. фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 2016. С. 133–150.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: метод. рекомендації / О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В.С. Пашкова, О.В. Воскобойнікова-Гузєва, Я.Є. Сошинська, О.М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. К.: УБА, 2016. 117 с.

Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 320 с.

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: метод. рекомендації та програма курсу. К., 2016. 61 с.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамот-ності та етики для «чайників». Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

https://bioweb.lnu.edu.ua/ecology/osnovni-praci/
http://ecoclubua.com/
www.oeb.harvard.edu/research/ecology.html
http://www.oeb.harvard.edu/research/ecology.html
http://eko-front.blogspot.com/2012/02/blog-post_86.html

Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti

WWF – Всесвітній фонд природи. Зміна клімату. Доступно на: http://wwf.panda.org/uk/wwf_ukraine_ukr/climatechange/
http: / www.iucn.org/themes/sac Species Survival Comission http: / www.iucn/org International Union for the Conservation of Nature http: / www.biodiv.org Convention on Biological Diversity

Climate Change and Clean Energy at the 2016 U.S.-China Strategic and Economic Dialogue. Доступно на: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258178.htm
Ecological Responses to Recent Climate Change. Доступно на: https://www.researchgate.net/publication/11444764_Ecological_Responses_to_Recent_Climate_Change

Climate change in Eastern Europe. Доступно на: http://www.zoinet.org/web/sites/default/files/publications/CCEE-English-web.pdf

Impacts of Climate Change Ukraine. Доступно на: http://www.climateinfo.org.ua/library/Climate-change-report-Ukraine-eng.pdf

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2500

Силабус:

Завантажити силабус