Охорона рослинного світу і мікобіоти

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни “Охорона рослинного світу й мікобіоти” читається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 101 – Екологія, під час якого у студентів формується уявлення про сучасну картину цілісності різноманітності живого, важливість наукових підходів до охорони нижчих евкаріотів, рослин і грибів, історію розвитку теоретичних основ міко- та фітосозології, оцінку і напрямки зменшення загроз зникнення видів рослин і грибів, організацію практичної охорони видів, угруповань рослин та оселищну концепцію охорони природи в Україні та світі.

Викладання курсу « Охорона рослинного світу й мікобіоти» базується на знаннях студентів, отриманих при вивчення курсів «Екологія рослин», «Екологія грибів з основами фітопатології», «Основи сталого розвитку», «Заповідна справа».

Мета: поглибити знання стосовно міко- та фітосозології та про місце рослин і грибів в сучасній системі світу, дати поняття про про причини зникнення видів рослин і грибів, сучасні підходи до охорони нижчих евкаріотів, рослин і грибів у контексті оселищної концепції збереження біотичної різноманітності в Україні, особливості охорони спонтанної фітобіоти, сформувати уяву про Державний кадастр рослинного  світу.

 

Рекомендована література

 1. Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21– 22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012.
 2. Бурда Р.І., Тохтар В.К. Загроза біологічного забруднення довкілля України північноамериканськими видами // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, № 2. – С. 127 – 132.
 3. Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 452с.
 4. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 5. Малиновський К. Флористичне розмаїття Львівщини. Праці наукового товариства ім. Шевченка. 2001. С. 135 – 143.
 6. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. Львів: ЗУКЦ, 2012.  278 с.
 7. Протопопова В.В. Синантропна флора України. Київ: Наук. думка, 1992. 230с.
 8. Сидорчук, О. І. Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів. Право і безпека, 2011. (4), 81-85.
 9. Соломаха В.А. та ін. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю.– К.: Центр учбової літератури, 2005. 123 с.
 10. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 11. Ткаченко В.С. Степи України: сучасне і майбутнє // Збереження степів України. Київ: Академперіодика, 2002. С. 15–25.
 12. Angiosperm Phylogeny Group (2016), “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV”(PDF), Botanical Journal of the Linnean Society181 (1): 1–20, doi:1111/boj.12385/ https://en.wikipedia.org/wiki/APG_IV_system
 13. Didukh, Ya.P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. – Kyiv: Phytosociocentre, 2011. – 176 p.
 14. European Centre for Nature Conservation: Knowledge for Ecological Networks [Electronic source]. – Access mode : http://www.ecologicalnetworks.eu/
 15. Gadd G.M., Watkinson S.C., Dyer P.S. Fungi in the environment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 386 p.
 16. Goffinet B., Buck W.R., Shaw A.J. 2013. Classification of the Bryophyta. http://www.eeb.uconn.edu/ people/goffinet/Classificationmosses.html
 17. Goffinet B., Buck W.R., Shaw A.J. 2014. Classification: Mosses. http://bryology.uconn.edu/classification-2/
 18. Goffinet B., Villarreal J.C. 2014. Classification of the Phylum Anthocerotophyta Stotl. & Crand.‑ http://bryology.uconn.edu/classification-hornworts/

Матеріали доступні в системі MOODLE: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1449

Силабус:

Завантажити силабус