Охорона тваринного світу

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Шидловський І. В.БЛО - 61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112БЛО - 61мдоцент Шидловський І. В., доцент Шидловський І. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавча база з охорони тваринного світу

 Міждисциплінарні зв’язки: Ботаніка, Заповідна справа, Зоологія, Зоогеографія, Міграції тварин

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ
 2. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Охорона тваринного світу” є ознайомити студентів з основними законами, національними та міжнародними актами щодо охорони тваринного світу.

 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Охорона тваринного світу” є сформувати систему знань, у студентів, щодо законодавства України, національних і міжнародних актів, що стосуються охорони тваринного світу. Навчити застосовувати Міжнародні конвенції ратифіковані Україною в області охорони тваринного світу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • законодавство України щодо охорони тваринного світу, законні та підзаконні акти;
 • види використання тваринного світу, коли можливе загальне і спеціальне використання, що таке мисливство та рибальство.

вміти:

 • застосовувати на практиці закони України, що стосуються охорони тваринного світу;
 • розрізняти, які види рибальства здійснюються в межах певних водних об’єктів, яка існує відповідальність за порушення законодавства щодо охорони тваринного світу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90_ годин /_3_ кредити ECTS.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Хребетні тварини західних областей України / Укл. Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В. та ін. – Львів: видав. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 52 с.;
 2. Микитюк О. ІВА території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. – К.: СофтАРТ, 1999. – 324 с.;
 3. Птахи України під охороною Бернської конвенції // Під загальною ред. Гаврися Г.Г. – Київ, 2003. – 87 с.;
 4. Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції // Під загальною ред. І.В. Загороднюка. – Київ, 1999. – 108 с.;
 5. Парникоза И.Ю., Годлевская Е.В., Шевченко М.С., Иноземцева Д.Н. Фауна Украины: охранные категории (справочник) // Под ред. И.В. Загороднюка. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 60 с.

Додаткова література:

 1. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.;
 2. Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище (Збірник матеріалів). – Київ: Веселка, 2002. – 149 с.;
 3. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів. – Київ, 2001. – 51 с.;
 4. Борейко В.С. Інструктивні матеріали із заповідної справи України. – К.: КЕНЦ, Держ. сл. запов. справи Мінприроди, 2006. – Т.1. – 128 с.;
 5. Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В., Козловський М.П. Рідкісні види тварин Львівської області. – Львів, 2013. – 224 с.;
 6. Staneva A., Burfield I. Birds in Europe: populations, trends and national responsibilities. – Cambridge, UK: BirdLife International, 2017. – 170 р.
 7. Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. – Cambridge: U.K., Bird Life Conservation Series – 1994. – №. 3. – 600 p.;
 8. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14
 9. ttp://ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/part14/1406.htm
 10. http://uastudent.com/pryrodno-zapovidnyy-fond-ukrayiny-ta-pravova-okhorona-tvarynnoho-svitu/
 11. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10kviotc.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму