Орнітологія

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764доцент Шидловський І. В.БЛБ - 41с

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості біології, екології та систематики птахів.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. ЗАГАЛЬНА ОРНІТОЛОГІЯ.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПТАХІВ.
 Метою викладання навчальної дисципліни “Орнітологія” є ознайомити студентів із основами сучасної систематики, морфології, фізіології та екології представників класу Птахи.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Орнітологія” є сформувати у студентів систему знань з класифікації птахів світової фауни з наведенням основних рядів та родин, особливостей географічного поширення, про явище сезонних та добових міграцій птахів, особливості орієнтації природних умовах; окремо про орнітофауну України.
  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
·    загальну класифікацію птахів, їх поділ на екологічні групи, особливості будови, морфології та поширення;
·    представників орнітофауни України, особливості їх біології.
вміти :
  • здійснювати опис основних діагностичних ознак птахів
  • визначати вік і стать птахів
  • визначати птахів фауни України і застосовувати це вміння на практиці
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _171_ година /_3,5_ кредити ECTS.

 

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1.      Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України (польовий визначник). – Київ, 2002. – 416 с.
Ильичев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. – М.: Высшее образование, 1982. – 463 с.
2.      Черкащанко М.І. Орнітологія. Ч.1. Морфологія. – Львів, 1974. – 84 с.
3.      Черкащанко М.І. Орнітологія. Ч.2. Сучасна класифікація птахів. – Львів, 1974. – 84 с.
4.      Карташев Н.Н. Систематика птиц. – М.: Высшая школа, 1974. – 367 с.
5.      Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.: Наука, 1990. – 726 с.
6.      Птахи України під охороною Бернської конвенції // Під загальною ред. Гаврися Г.Г. – Київ, 2003. – 87 с.
8.       Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
9.     Bezzel E., Prinzinger R. Ornithologie. – Stuttgart, 1990. – 552 p.
 Допоміжна
1.      Парпан В.І., Штиркало Я.Є., Случик В.М. Методичні вказівки до практичних занять з орнітології (орнітологія в ілюстраціях). – Івано-Франківськ, 2001. – 66 с.
2.      Хребетні тварини західних областей України / Укл. Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В. та ін. – Львів: видав. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 52 с.
3.      Закон України “Про тваринний світ” (від 3 березня 1993 р., № 3042-XII зі змінами).
4.      Закон України “Про Червону книгу” (від 7 лютого 2002 р., № 3055-ІII).
5.       Закон України “Охорону навколишнього природного середовища” (від 24 червня 1991 р., № 1268-XII зі змінами).
6.       Закон України “Про мисливське господарство та полювання” (від 22 лютого 2000 р., № 1478-ІII зі змінами).
7.       Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979). – К., 1998. – 76 с.
8.       Микитюк О. ІВА території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. – К.: СофтАРТ, 1999. – 324 с.
9.      Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. – Cambridge: U.K., Bird Life Conservation Series – 1994. – №. 3. – 600 p.
10.   Clements J. The Clements Checklist of Birds of the World. Six edition. – Ithaca, New York, 2007. – 843 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму