Популяційна екологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032БЛО - 11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛО - 11м

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основами популяційної екології, її фундаментальним і прикладним
значенням для вирішення завдань з управління популяціями у природних умовах експлуатації.
Завдання: дати студентам теоретичні і практичні знання щодо структурно-функціональної організації
популяцій різних типів, способів управління популяціями та їх охорони.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: особливості організації популяцій різних видів, динамічні процеси у популяцій, їхні причини,
мікроеволюційні зміни в популяціях, найважливіші параметри популяцій, способи управління популяціями.
вміти: визначити структуру, встановити ареал популяції, її динамічні ознаки, практично застосовувати
знання про популяції з метою їхньої охорони, експлуатації та відновлення.

Рекомендована література

Базова

1. Гиляров А.М. Популяционная экология.- М: Изд-во Моск.ун-та, 1990. – 190с.
2. Галковская Г.А. Основи популяционной экологии.- Мн.: Лексик, 2001. – 196с.
3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд Е. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2 т. – М.: Мир, 1989.Т.
1. – 667с.; Т. 2. – 477с.
4. Джиллер П. Структура сообщества и экологическая ниша. – М.: Мир, 1988. – 184с.
5. Яблоков А.В. Популяционная биология. – М.: Высш.шк., 1987. – 303с.
6.Жизнеспособность популяций: природоохранные аспекты: Пер.с анг./ Под.ред. М.Сулея. – М.: Мир, 1989.
– 224с.
7. Дідух Я.П. Популяційна екологія. Київ.: Фітецентр, 1998. – 192с.
8. Царик Й.В. Популяційна екологія. Керування популяціями. Львів.: Вид-во центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2005. – 100с.
9. Керування популяціями: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для
студентів / Укл.: Царик Й.В., Копко Т.І. – Львів: ЛНУ імені Франка, 2013. – 32 с.

Допоміжна
1. Одум Ю. Екологія: В 2 т. – М.: Мир, 1986. Т.1. – 326с.; Т.2. – 376с.

2. Реймерс Н. Экология. М.: Россия молодая, 1994.
3. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980.
4. Уильямсон М. Анализ биологических популяций. – М.: Мир, 1975. – 271с.
5. Элтон Ч. Экология нашествий животных и растений. – М.: Иностр.лит., 1960. – 181с.

Інформаційні ресурси

1. http://ovolkah.ru/239/
2. http://hi-bio.narod.ru/lit/grant/intro.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму